<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 3.06.2020, godz. 11:00

1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ

pdf Treść ogłoszenia Pobierz
pdf Treść ogłoszenia - aktualizacja na żądanie Akcjonariusza z dnia 12 maja 2020 r. Pobierz

2. Informacje o akcjonariacie

Ogólna liczba akcji w Spółce to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy sztuk).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy).
Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Dokumenty

pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe KOGENERACJI S.A.- 2019 Pobierz
pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. - 2019 Pobierz
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2019 Pobierz
zip Sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdań 2019 Pobierz
pdf Sprawozdanie Zarządu dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 2019 Pobierz
pdf Sprawozdanie RN z wyników oceny Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności RN jako organu Spółki Pobierz
pdf Wniosek Zarządu do WZ - podział zysku netto Pobierz
pdf Wniosek Zarządu do WZ - sprawozdania Pobierz
pdf Polityka Wynagrodzeń - projekt Pobierz
zip Uchwały Zarządu dot. projektu Polityki Wynagrodzeń Pobierz

4. Projekty uchwał WZ

pdf Treść projektów uchwał WZ w dniu 3 czerwca 2020 r. Pobierz
zip Uchwały RN opiniujące uchwały WZ Pobierz

W dniu 12 maja 2020 r., zgodnie z żądaniem Akcjonariusza, zmieniono porządek obrad (§ 1 ust.8 lit. h Ogłoszenia) oraz dodano uchwałę 10 w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Potrzeba podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z konieczności zaktualizowania postanowień Statutu Spółki celem dostosowania do obecnej struktury organów Państwa, którym przysługują uprawnienia osobiste zapisane w Statucie Spółki.

pdf Treść projektów uchwał WZ w dniu 3 czerwca 2020 r. - aktualizacja 12 maja 2020 r. Pobierz
pdf Treść żądania Akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A. Pobierz

5. Formularze

pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej Pobierz
pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej Pobierz
pdf Formularz udzielenia pełnomocnictwa (w postaci elektronicznej) Pobierz
pdf Formularz udzielenia pełnomocnictwa Pobierz
pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika Pobierz

6. Podjęte uchwały

zip Uchwały podjęte przez WZ w dniu 3 czerwca 2020 roku Pobierz

7. Pytania akcjonariuszy

8. Transmisja obrad oraz rejestracja

Spółka nie planuje transmisji obrad oraz rejestracji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 3 czerwca 2020 r.

 

9. Podstawowe zasady reżimu sanitarnego podczas Walnego Zgromadzenia

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w kraju, na terenie KOGENERACJI S.A. wprowadzono zasady pracy w trybie reżimu sanitarnego dla Spółki. Najistotniejsze zasady przedstawiono w załączonym dokumencie.

pdf Podstawowe zasady reżimu sanitarnego podczas WZ Pobierz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 24.06.2022, godz.11:00

2022-05-27

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 20.05.2022, 11:00

2022-04-22

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 23.11.2021, godz. 11:00

2021-10-27

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 24.06.2021, godz.11:00

2021-05-28

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 1.04.2021, godz. 11:00

2021-03-05

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 18.12.2020, 11:00

2020-11-20

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 22.10.2020, godz. 11:00

2020-09-23

Konkurs na Prezesa Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

2020-09-23