<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 24.06.2022, godz.11:00

1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ

pdf Treść ogłoszenia Pobierz

2. Informacje o akcjonariacie

Ogólna liczba akcji w Spółce to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy sztuk).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy).
Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Dokumenty

zip Jednostkowe sprawozdanie finansowe KOGENERACJI S.A. - 2021 Pobierz
zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. - 2021 Pobierz
zip Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2021 Pobierz
7z Sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdań 2021 Pobierz
pdf Sprawozdanie Zarządu dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. i Grupą Kapitałową KOGENERACJA S.A. - 2021 Pobierz
pdf Sprawozdanie RN z wyników oceny Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności RN jako organu Spółki Pobierz
pdf Wniosek Zarządu do WZ - podział zysku Pobierz
pdf Wniosek Zarządu do WZ - sprawozdania Pobierz

4. Projekty uchwał WZ

pdf Treść projektów uchwał WZ w dniu 24 czerwca 2022 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021 Pobierz
pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Pobierz
7z Uchwały RN opiniujące uchwały WZ Pobierz

Zarząd KOGENERACJI S.A. zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki informuje, iż w dniu 6 czerwca 2022 roku otrzymał zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. reprezentującego akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander o zgłoszeniu kandydatury Pana Piotra Szczepiórkowskiego na Członka Rady Nadzorczej (Raport bieżący 12/2022).

pdf Oświadczenie kandydata Piotra Szczepiórkowskiego Pobierz
pdf Życiorys kandydata Piotra Szczepiórkowskiego Pobierz

Zarząd KOGENERACJI S.A. zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki informuje, iż w dniu 14 czerwca 2022 roku otrzymał zawiadomienie od PGE Energia Ciepła S.A. o zgłoszeniu kandydatury Pana Bogdana Stanisława Borkowskiego na Członka Rady Nadzorczej (Raport bieżący 13/2022).

pdf Oświadczenie kandydata Bogdana Stanisława Borkowskiego Pobierz
pdf Życiorys Bogdana Stanisława Borkowskiego Pobierz

W dniu 14 czerwca 2022 r. wpłynął od akcjonariusza PGE Energia Ciepła S.A. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia do ujętego w porządku obrad punktu „powołanie członka Rady Nadzorczej” o zgłoszeniu kandydatury Pana Bogdana Stanisława Borkowskiego na Członka Rady Nadzorczej (Raport bieżący 14/2022).

pdf Projekt uchwały PGE Energia Ciepła S.A. Pobierz

W dniu 15 czerwca 2022 r. wpłynął od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. reprezentującego akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, projekt uchwały w przedmiocie wyboru Pana Piotra Szczepiórkowskiego w skład Rady Nadzorczej (Raport bieżący 15/2022).

pdf Projekt uchwały Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander Pobierz

5. Formularze

pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej Pobierz
pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej Pobierz
pdf Formularz udzielenia pełnomocnictwa (w postaci elektronicznej) Pobierz
pdf Formularz udzielenia pełnomocnictwa Pobierz
pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika Pobierz

6. Podjęte uchwały

zip Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 24 czerwca 2022 roku Pobierz

7. Prezentacja

pdf ZWZ 24 czerwca 2022 r. - Prezentacja Pobierz

8. Pytania akcjonariuszy

9. Transmisja obrad oraz rejestracja

Spółka nie planuje transmisji obrad oraz rejestracji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 24.06.2022, godz.11:00

2022-05-27

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 20.05.2022, 11:00

2022-04-22

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 23.11.2021, godz. 11:00

2021-10-27

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 24.06.2021, godz.11:00

2021-05-28

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 1.04.2021, godz. 11:00

2021-03-05

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 18.12.2020, 11:00

2020-11-20

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 22.10.2020, godz. 11:00

2020-09-23

Konkurs na Prezesa Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

2020-09-23