<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 20.04.2017,  godzina 11:00

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ

pdf Treść ogłoszenia Pobierz

2. Informacje o akcjonariacie

  • Ogólna liczba akcji w Spółce to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy sztuk).
  • Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy).
  • Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

 

3. Dokumentacja

pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe KOGENERACJI S.A.- 2016 Pobierz
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016 Pobierz
pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. - 2016 Pobierz
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016 Pobierz
pdf Sprawozdanie RN z wyników oceny Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności RN jako organu Spółki Pobierz
pdf Wniosek do WZ - podział zysku netto Pobierz
pdf Wniosek do WZ - raport jednostkowy Pobierz
pdf Wniosek do WZ - raport skonsolidowany Pobierz

4. Projekty uchwał WZ

pdf Treść projektów uchwał WZ Pobierz
zip Uchwały RN opiniujące uchwały WZ Pobierz

5. Formularze

pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej Pobierz
pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej Pobierz
pdf Formularz udzielenia pełnomocnictwa (w postaci elektronicznej) Pobierz
pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika Pobierz

 

6. Podjęte uchwały

zip Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 20 kwietnia 2017 Pobierz

 

7. Pytania akcjonariuszy

 

8. Transmisja obrad oraz rejestracja

Spółka nie planuje transmisji obrad oraz rejestracji Walnego Zgromadzenia w dniu 20 kwietnia 2017 r.

 

Ogłoszenie postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

2020-05-26

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 3.06.2020, godz.11:00

2020-05-06

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 18.12.2019, godz. 9:00

2019-11-20

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 17.06.2019

2019-05-21

KOGENERACJA w gronie spółek indeksu RESPECT, zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony

2018-12-14

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) ogłosiła 12 grudnia skład dwunastej edycji indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index. KOGENERACJA, należąca do PGE Energia Ciepła, spółki w Grupie Kapitałowej PGE, znalazła się w tym gronie już po raz dziewiąty.

Konkurs na Prezesa Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

2018-11-30

Konkurs na Wiceprezesa Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

2018-11-16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 21.06.2018

2018-05-24