<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

25/08/2020

W dniu 12.08.2020 r. zawarta została umowa nr POIS.01.05.00-00-0024/19-00
o dofinansowanie w formie dotacji projektu pn. „Przyłączenia odbiorców do sytemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie”

Całkowita wartość projektu: 5 782 820,40 PLN

Kwota przyznanego dofinansowania: 2 019 858,98 PLN

Stopa dofinansowania: 43 %

Przyznana pomoc publiczna pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ‐ 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Projekt „Przyłączenia odbiorców do sytemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie”, realizowany jest w województwie dolnośląskim, na terenie powiatu wrocławskiego w miejscowości Siechnice i Święta Katarzyna.

Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje:

  • Budowę nowych sieci ciepłowniczych o łącznej długości 2,84 km (w tym 0,94 km przyłączy).
  • Wybudowanie przyłączy cieplnych do budynków: 27 szt.
  • Zlikwidowanie źródeł niskiej emisji: 8 kotłów gazowych, 90 gazowych indywidualnych podgrzewaczy do wody oraz 3 kotłowni na paliwo stałe (węgiel)

Podstawowym celem Projektu jest efektywna i niskoemisyjna dystrybucja ciepła w Siechnicach i Świętej Katarzynie, która pozwoli na:

  • zmniejszenie emisji CO2 o 147,42 ton równoważnika CO2/rok.
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 4 659,83 GJ,
  • zmniejszenie emisji pyłów o 0,12 Mg/rok,

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących korzyści:

  • ograniczenie emisji innych szkodliwych dla życia ludzi substancji z indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji,
  • zwiększenie efektywności wykorzystania energii pochodzącej z kogeneracji w skutek zwiększenia produkcji ciepła, w tym w okresie od wiosny do jesieni na potrzeby c.w.u, co przyczyni się do zwiększenia sprawności urządzeń wytwórczych w EC Nowa Czechnica i w rezultacie do zmniejszenia emisji; średnioroczna sprawność przetwarzania paliwa na użyteczną energię elektryczną i ciepło będzie wynosić powyżej 75%,
  • obniżenie kosztów dostawy ciepła do odbiorcy końcowego, co wpłynie na korzystnie na cenę ciepła w stosunku do alternatywnego sposobu wytwarzania. Zwiększony udział energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w bilansie energetycznym może spowodować mniejszy wzrost cen dla pozostałych odbiorców zasilanych z sieci ciepłowniczej KOGENERACJI na tym obszarze.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Realizując zapis znajdujący się w zawartej w dn. 12.08.2020 r. Umowie o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0024/19-00 Projektu „Przyłączenie odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie ” (par. 4 ust. 18)  o obowiązku upublicznienia co najmniej na swojej stronie internetowej informacji o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą tj. ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, narzędzia informatycznego, umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego KOGENERACJA S.A. udostępnia na swojej stronie elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/, gdzie znajduje się również specjalny adres e-mail nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl, umożliwiający zgłaszanie nieprawidłowości.

Realizując zapis znajdujący się w zawartej w dn. 12.08.2020 r. Umowie o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0024/19-00 Projektu „Przyłączenie odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie ”(par. 4 ust. 19) o obowiązku poinformowania swoich pracowników zaangażowanych w realizacje Projektu o funkcjonowaniu mechanizmu, o którym mowa w ust. 18. Beneficjent zobowiązany jest zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które w dobrej wierze przekazał informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

 

KOGENERACJA zaprasza na Wrocławski Piknik Rodzinny w Parku Mieszczańskim

2021-09-21

KOGENERACJA S.A. wspólnie z Grupą Park Mieszczański już po raz drugi zaprasza na Wrocławski Piknik Rodzinny, który odbędzie się na Kępie Mieszczańskiej, w sąsiedztwie EC Wrocław.

Uczniowie wrocławskich szkół zagrają w edukacyjną grę planszową Ekostraży, którą ufundowała KOGENERACJA

2021-09-20

Już pod koniec września, w ramach projektu „Dzikie w mieście”, do wrocławskich szkół trafi gra planszowa edukująca najmłodszych, jak zachowywać się w stosunku do dziko żyjących zwierząt napotykanych w mieście. Środki na jego realizację zostały przekazane za pośrednictwem  Fundacji PGE.

Przygotuj się do zimy z KOGENERACJĄ

2021-09-15

Chłodne wieczory i poranki to czas, kiedy mieszkańcy zaczynają myśleć o ciepłych grzejnikach. KOGENERACJA S.A. jest gotowa 365 dni w roku dostarczyć ciepło.

Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za pierwsze półrocze 2021 r.

2021-09-14

– Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła w pierwszym półroczu 2021 r. wynik EBITDA na poziomie 189 mln zł, czyli o 23 procent niższy, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym (246 mln zł).

– Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 83 mln zł, czyli o 39 procent niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (136 mln zł).

– Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej po pierwszym półroczu 2021 r. wyniosły 71 mln zł i były wyższe o 32 procent, niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

– W okresie 6 miesięcy 2021 r. Grupa sprzedała 1 378 GWh energii elektrycznej i 6 936 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 689 GWh energii elektrycznej i 6 121 TJ ciepła.

Raport Roczny KOGENERACJI S.A. za 2020 rok

2021-06-23

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym KOGENERACJI S.A. za 2020 rok.

 

KOGENERACJA i Polimex Mostostal podpisały umowę na budowę elektrociepłowni w Siechnicach

2021-06-23

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, 23 czerwca br. podpisał umowę z Polimexem Mostostalem na realizację nowej elektrociepłowni gazowej, która zastąpi obecnie eksploatowaną jednostkę węglową zlokalizowaną w Siechnicach.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom "KOGENERACJA Biegaj w Siechnicach"

2021-06-21

19 czerwca, w Siechnicach, w sąsiedztwie EC Czechnica, już po raz jedenasty odbył się uliczny bieg na pięć i dziesięć kilometrów o Puchar Burmistrza Siechnic. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Pro-Run, a jego sponsorem tytularnym był po raz drugi Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należący do PGE Energia Ciepłą z Grupy PGE.

KOGENERACJA wraz ze Stowarzyszeniem Pro-Run zapraszają do udziału w biegu ulicznym o Puchar Burmistrza Siechnic

2021-06-18

19 czerwca, w centrum Siechnic, już po raz jedenasty odbędzie się uliczny bieg na pięć i dziesięć kilometrów. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Pro-Run, a jego sponsorem tytularnym po raz drugi jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.