<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

25/08/2020

W dniu 12.08.2020 r. zawarta została umowa nr POIS.01.05.00-00-0024/19-00
o dofinansowanie w formie dotacji projektu pn. „Przyłączenia odbiorców do sytemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie”

Całkowita wartość projektu: 5 782 820,40 PLN

Kwota przyznanego dofinansowania: 2 019 858,98 PLN

Stopa dofinansowania: 43 %

Przyznana pomoc publiczna pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ‐ 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Projekt „Przyłączenia odbiorców do sytemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie”, realizowany jest w województwie dolnośląskim, na terenie powiatu wrocławskiego w miejscowości Siechnice i Święta Katarzyna.

Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje:

  • Budowę nowych sieci ciepłowniczych o łącznej długości 2,84 km (w tym 0,94 km przyłączy).
  • Wybudowanie przyłączy cieplnych do budynków: 27 szt.
  • Zlikwidowanie źródeł niskiej emisji: 8 kotłów gazowych, 90 gazowych indywidualnych podgrzewaczy do wody oraz 3 kotłowni na paliwo stałe (węgiel)

Podstawowym celem Projektu jest efektywna i niskoemisyjna dystrybucja ciepła w Siechnicach i Świętej Katarzynie, która pozwoli na:

  • zmniejszenie emisji CO2 o 147,42 ton równoważnika CO2/rok.
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 4 659,83 GJ,
  • zmniejszenie emisji pyłów o 0,12 Mg/rok,

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących korzyści:

  • ograniczenie emisji innych szkodliwych dla życia ludzi substancji z indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji,
  • zwiększenie efektywności wykorzystania energii pochodzącej z kogeneracji w skutek zwiększenia produkcji ciepła, w tym w okresie od wiosny do jesieni na potrzeby c.w.u, co przyczyni się do zwiększenia sprawności urządzeń wytwórczych w EC Nowa Czechnica i w rezultacie do zmniejszenia emisji; średnioroczna sprawność przetwarzania paliwa na użyteczną energię elektryczną i ciepło będzie wynosić powyżej 75%,
  • obniżenie kosztów dostawy ciepła do odbiorcy końcowego, co wpłynie na korzystnie na cenę ciepła w stosunku do alternatywnego sposobu wytwarzania. Zwiększony udział energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w bilansie energetycznym może spowodować mniejszy wzrost cen dla pozostałych odbiorców zasilanych z sieci ciepłowniczej KOGENERACJI na tym obszarze.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Realizując zapis znajdujący się w zawartej w dn. 12.08.2020 r. Umowie o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0024/19-00 Projektu „Przyłączenie odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie ” (par. 4 ust. 18)  o obowiązku upublicznienia co najmniej na swojej stronie internetowej informacji o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą tj. ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, narzędzia informatycznego, umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego KOGENERACJA S.A. udostępnia na swojej stronie elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/, gdzie znajduje się również specjalny adres e-mail nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl, umożliwiający zgłaszanie nieprawidłowości.

 

Piknik Sąsiedzki z udziałem wrocławskiej KOGENERACJI

2020-09-21

W minioną niedzielę, 20 września, na Kępie Mieszczańskiej, z którą sąsiaduje Elektrociepłownia Wrocław, odbył się Piknik Sąsiedzki.

KOGENERACJA wspiera organizację Pikniku Sąsiedzkiego na Kępie Mieszczańskiej

2020-09-16

W najbliższą niedzielę, 20 września, odbędzie się na Kępie Mieszczańskiej, z którą sąsiaduje wrocławska elektrociepłownia, Piknik Sąsiedzki.

Wrocławska KOGENERACJA wsparła zakup stacji monitoringu powietrza dla Gminy Siechnice

2020-09-15

Już tej jesieni jakość powietrza w Gminie Siechnice będzie monitorowana dzięki szesnastu nowym telemetrycznym stacjom monitoringu, których zakup dofinansował Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Stacje monitoringu powietrza zostaną rozmieszczone w kluczowych miejscach Siechnic, Świętej Katarzyny, Żernik Wrocławskich, Radwanic, Iwin oraz Groblic.

Projekt nr POIS.01.05.00-00-0024/19 - rozwój rynku ciepła w Gminie Siechnice

2020-08-25

Projekt nr  POIS.01.05.00-00-0024/19 pn.

„Przyłączenia odbiorców do sytemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie” realizowany w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020

KOGENERACJA S.A. otrzymała dofinansowanie na rozwój rynku ciepła w Gminie Siechnice

2020-08-19

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE otrzymał ponad 2 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Inwestycja spółki znalazła się na liście projektów pozytywnie ocenionych w ramach konkursu zorganizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który jest instytucją wdrażającą.

Zakończyła się modernizacja instalacji odsiarczania spalin we wrocławskiej elektrociepłowni

2020-08-12

Ponad dwa miesiące trwały prace modernizacyjne w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. nalężącym do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE. W ich trakcie gruntownie zmodernizowane zostały urządzenia instalacji odsiarczania spalin, tak by mogła ona „pełną parą” na nowo rozpocząć pracę w nadchodzącym sezonie grzewczym.

Wyższe wyniki Grupy KOGENERACJA za pierwsze półrocze 2020

2020-08-11

Grupa KOGENERACJA osiągnęła po półroczu 2020 r. wynik EBITDA na poziomie 246 mln zł, czyli o 84 procent większy, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym (134 mln zł).

Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 135,7 mln zł, czyli ponad dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

Raport Roczny KOGENERACJI S.A. za 2019 rok

2020-07-29

29/07/2020

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym KOGENERACJI S.A. za 2019 rok.