<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

25/08/2020

W dniu 12.08.2020 r. zawarta została umowa nr POIS.01.05.00-00-0024/19-00
o dofinansowanie w formie dotacji projektu pn. „Przyłączenia odbiorców do sytemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie”

Całkowita wartość projektu: 5 782 820,40 PLN

Kwota przyznanego dofinansowania: 2 019 858,98 PLN

Stopa dofinansowania: 43 %

Przyznana pomoc publiczna pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ‐ 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Projekt „Przyłączenia odbiorców do sytemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie”, realizowany jest w województwie dolnośląskim, na terenie powiatu wrocławskiego w miejscowości Siechnice i Święta Katarzyna.

Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje:

  • Budowę nowych sieci ciepłowniczych o łącznej długości 2,84 km (w tym 0,94 km przyłączy).
  • Wybudowanie przyłączy cieplnych do budynków: 27 szt.
  • Zlikwidowanie źródeł niskiej emisji: 8 kotłów gazowych, 90 gazowych indywidualnych podgrzewaczy do wody oraz 3 kotłowni na paliwo stałe (węgiel)

Podstawowym celem Projektu jest efektywna i niskoemisyjna dystrybucja ciepła w Siechnicach i Świętej Katarzynie, która pozwoli na:

  • zmniejszenie emisji CO2 o 147,42 ton równoważnika CO2/rok.
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 4 659,83 GJ,
  • zmniejszenie emisji pyłów o 0,12 Mg/rok,

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących korzyści:

  • ograniczenie emisji innych szkodliwych dla życia ludzi substancji z indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji,
  • zwiększenie efektywności wykorzystania energii pochodzącej z kogeneracji w skutek zwiększenia produkcji ciepła, w tym w okresie od wiosny do jesieni na potrzeby c.w.u, co przyczyni się do zwiększenia sprawności urządzeń wytwórczych w EC Nowa Czechnica i w rezultacie do zmniejszenia emisji; średnioroczna sprawność przetwarzania paliwa na użyteczną energię elektryczną i ciepło będzie wynosić powyżej 75%,
  • obniżenie kosztów dostawy ciepła do odbiorcy końcowego, co wpłynie na korzystnie na cenę ciepła w stosunku do alternatywnego sposobu wytwarzania. Zwiększony udział energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w bilansie energetycznym może spowodować mniejszy wzrost cen dla pozostałych odbiorców zasilanych z sieci ciepłowniczej KOGENERACJI na tym obszarze.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Realizując zapis znajdujący się w zawartej w dn. 12.08.2020 r. Umowie o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0024/19-00 Projektu „Przyłączenie odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie ” (par. 4 ust. 18)  o obowiązku upublicznienia co najmniej na swojej stronie internetowej informacji o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą tj. ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, narzędzia informatycznego, umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego KOGENERACJA S.A. udostępnia na swojej stronie elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/, gdzie znajduje się również specjalny adres e-mail nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl, umożliwiający zgłaszanie nieprawidłowości.

Realizując zapis znajdujący się w zawartej w dn. 12.08.2020 r. Umowie o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0024/19-00 Projektu „Przyłączenie odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie ”(par. 4 ust. 19) o obowiązku poinformowania swoich pracowników zaangażowanych w realizacje Projektu o funkcjonowaniu mechanizmu, o którym mowa w ust. 18. Beneficjent zobowiązany jest zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które w dobrej wierze przekazał informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

 

KOGENERACJA współpracuje z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

2022-07-26

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE oraz Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej podpisały porozumienie o współpracy dotyczące wspólnych przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych i praktyk studenckich.

Informacja o uruchomieniu jednego z bloków ciepłowniczych EC Wrocław

2022-06-30

Informujemy, że dziś w nocy na terenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. rozpoczną się prace związane z uruchomieniem jednego z bloków ciepłowniczych, które potrwają do piątkowego popołudnia.

Każdorazowo rozpalenie kotła na bloku powoduje emisję dymu spowodowaną użyciem paliwa rozpałkowego. Taki rozruch jest normalną częścią procesu technologicznego i jest na bieżąco monitorowany przez Spółkę oraz niezależne instytucje.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni odbywa się w sposób niezakłócony.

Raport Roczny KOGENERACJI S.A. za 2021 rok

2022-06-21

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym KOGENERACJI S.A. za 2021 rok.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom XII KOGENERACJA Biegaj w Siechnicach

2022-06-07

5 czerwca, w Siechnicach, w sąsiedztwie EC Czechnica odbyła się dwunasta edycja ulicznego biegu na pięć i dziesięć kilometrów o Puchar Burmistrza Siechnic, XII KOGENERACJA Biegaj w Siechnicach, połączona z obchodami 25-lecia nadania Siechnicom praw miejskich.

Letnie modernizacje i remonty w KOGENERACJI

2022-06-06

Trwa kampania remontowa w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należącym do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Do końca lipca ma zakończyć się remont kapitalny kotła i młynów węglowych bloku ciepłowniczego 1 we wrocławskiej elektrociepłowni.

KOGENERACJA podpisała kolejną umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie projektu inwestycyjnego w Siechnicach

2022-05-30

27 maja br. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA z Grupy PGE podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) kolejną umowę na dofinansowanie budowy elektrociepłowni w Siechnicach. Kwota udzielonego finansowania preferencyjnego w ramach zawartej umowy wynosi 50 mln zł. Wartość kontraktu podpisanego na realizację inwestycji w Siechnicach wynosi 1 mld 160 mln zł.

KOGENERACJA sponsorem tytularnym zawodów Biegaj w Siechnicach

2022-05-25

W niedzielę, 5 czerwca w centrum Siechnic już po raz dwunasty odbędą się biegi uliczne na pięć i dziesięć kilometrów o puchar Burmistrza Milana Ušáka. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Pro-Run, a jego sponsorem tytularnym – już trzeci raz – został Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE

Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za I kwartał 2022 r.

2022-05-24

• Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła po 3 miesiącach 2022 r. wynik EBITDA na poziomie 140 mln zł, czyli o 7 procent wyższy, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym (131 mln zł).
• Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 76 mln zł, czyli o 8 procent wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (70 mln zł).
• Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej po 3 miesiącach 2022 r. wyniosły 58 mln zł i były na porównywalnym poziomie w odniesieniu do 3 miesięcy 2021 r. (57 mln zł).
• W okresie 3 miesięcy 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 806 GWh energii elektrycznej i 4 514 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 421 GWh energii elektrycznej i 3 997 TJ ciepła.