<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

we offer only aaa https://www.fake-watches.is/. richardmille.to usa launches a variety of skilled, tectonic and unique high-quality watches. replica richard mille has been at the forefront of watch making. swiss www.patekphilippe.to complicated develop disturbed everybody. perfect watches on the best replica site.

Ogłoszenia

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu w Siechnicach

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu, o łącznej powierzchni 6494 m2, opisanego geodezyjnie jako działka nr 552/43 obr. Siechnice, jedn. ewidencyjna Siechnice-miasto dla którego w Sądzie Rejonowym w Oławie prowadzona jest księga wieczysta nr WR1O/00020309/6.
Działka 552/43 położona jest w rejonie ul. Polnej, w odległości około 1 km na północny-wschód od centrum miasta oraz w odległości około 1,3 km od drogi krajowej nr 94 prowadzącej ze Zgorzelca do Korczowej. Nieruchomość zlokalizowana w sąsiedztwie terenów infrastruktury technicznej (rozdzielnia napowietrzna), terenów kolejowych oraz zabudowy przemysłowo-usługowej. W pobliżu granic działki przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia. W okolicy znajdują się zabudowania Elektrociepłowni Czechnica, w nieco dalszej odległości znajdują się obiekty sportowe (stadion lekkoatletyczny, boisko sportowe), szkoła podstawowa oraz zabudowa mieszkaniowa. W odległości ok 400 m na wschód od działki przepływa rzeka Oława.
Teren działki jest nieutwardzony, porośnięty trawą. W północnej części działki znajdują się pozostałości po bocznicy kolejowej w postaci toru na podkładach drewnianych zakończonego stalowym kozłem oporowym z drewnianą poprzeczką. Część działki jest ogrodzona płotem z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych oraz siatki ocynkowanej, rozpiętych na słupkach osadzonych w cokołach betonowych, z bramą wjazdową, dwuskrzydłową. Na terenie działki znajdują się latarnie drogowe (nieczynne).
Na terenie przedmiotowej działki znajduje się stanowisko archeologiczne 1/63/82-29 AZP: osada kultury łużyckiej z epoki brązu i okresu halsztackiego, osada kultury przeworskiej z okresu lateńskiego i okresu wpływów rzymskich.

Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej, która stanowi ul. Polna (dz. Nr 592), poprzez gminną drogę wewnętrzną (dz. 552/38 dr – droga utwardzona).

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: elektroenergetyka, ciepłownictwo, produkcja, składy, magazyny, bazy logistyczne, budownictwo, handel hurtowy, usługi; dopuszczalne: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, parkingi, zieleń urządzona. Działka w niewielkiej części położona także w terenach przeznczonych pod komunikację.
Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi: 900 000,00 zł netto
Ustna część przetargu odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24 w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 12.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 20 czerwca 2022 r. wadium, stanowiącego 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 90 000,00 zł na rachunek bankowy:
Bank PEKAO SA 53 1240 6292 1111 0010 7721 9759 tytułem: „sprzedaż nieruchomości – wadium”.

Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu, sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT o stawce 23%.
Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości dostępne są w załącznikach do pobrania, w siedzibie KOGENERACJI S.A. przy ul. Łowieckiej 24 oraz telefonicznie pod numerem: 722 092 268.
Zbywca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

pdf Dokumentacja przetargowa Pobierz