<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

we offer only aaa https://www.fake-watches.is/. richardmille.to usa launches a variety of skilled, tectonic and unique high-quality watches. replica richard mille has been at the forefront of watch making. swiss www.patekphilippe.to complicated develop disturbed everybody. perfect watches on the best replica site.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

 • Compliance
 • – Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie PGE. W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne Grupy PGE oraz standardy, których oczekuje się od pracowników, współpracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych.
  Kultura pracy w Grupie Kapitałowej PGE opiera się na trzech wartościach: partnerstwie, rozwoju i odpowiedzialności. Nasze najważniejsze zasady związane są z postawą wobec firmy, pracowników, prowadzonych działań biznesowych oraz utrzymywanych relacji zewnętrznych.

  – Nasze wartości to:
  PARTNERSTWO – dla nas to utożsamianie się pracowników z Grupą Kapitałową PGE i wynikające z tego współdziałanie; to efektywna i twórcza współpraca, prowadząca do efektu synergii, w każdym obszarze naszego działania – na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych; wynikającego z dobrej współpracy między spółkami, liniami biznesowymi i innymi segmentami, jak również między indywidualnymi pracownikami oraz między zespołami. Partnerstwo – to relacje oparte na szacunku.ROZWÓJ – dla nas to ciągłe doskonalenie ludzi, organizacji, procesów i technologii; to tworzenie warunków do wprowadzania innowacji, aktywne szukanie nowych rozwiązań. Do rozwoju niezbędna jest odwaga wprowadzania zmian i kreowania nowej rzeczywistości.ODPOWIEDZIALNOŚĆ – dla nas to dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, o zrównoważony rozwój naszej firmy, o firmę jako dobre miejsce pracy oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy; to niezawodność zarówno organizacji, jak i każdego z nas. Odpowiedzialność to uczciwość w każdym działaniu, które podejmujemy.Jesteśmy PRO, jesteśmy na TAK! https://www.gkpge.pl/compliance

  • Rada Etyki

  Rady Etyki, w skład której wchodzą przedstawiciele pracowników Spółki, funkcjonuje poza strukturami formalnymi firmy, na zasadzie działalności społecznej. Jej misją jest propagowanie wśród pracowników wartości etycznych.

 • Wsparcie odbiorców wrażliwych społecznie we Wrocławiu i Siechnicach 

Program adresowany jest do mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które podpisały umowy na zakup ciepła z KOGENERACJĄ S.A. Przekazane środki pozwalają na pokrycie części opłat za ogrzewanie mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 • Trójstronne Porozumienie dla Zrównoważonego Rozwoju Wrocławia

Porozumienie to jest wspólnym projektem Gminy Wrocław, KOGENERACJI S.A. i Fortum Power and Heat Polska odpowiedzialnych m.in. za bezpieczeństwo energetyczne Wrocławia. Głównym jego celem jest zwiększenie efektywności działań realizowanych w ramach rynku ciepła na rzecz mieszkańców miasta.

 • Fundacja PGE na Rzecz Rozwoju Nauki Im. Józefa Pupki

Celem statutowym fundacji jest wsparcie finansowe utalentowanych studentów z ubogich środowisk. Strona fundacji: www.fjp.org.pl

 • Dni Otwartych Drzwi

Dni Otwartych Drzwi to jedyna w roku okazja, by z bliska przyjrzeć się działaniu wrocławskiej elektrociepłowni. Wydarzenie jest organizowane dla mieszkańców Wrocławia i okolic przez Spółkę od ponad 20 lat.

Strategia podatkowa

pdf Informacja o realizacji strategii podatkowej za 2020 rok Pobierz
pdf Oświadczenie o rozliczeniach z podmiotami rajowymi Pobierz