<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

 • Compliance
 • Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie PGE. W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne Grupy PGE oraz standardy, których oczekuje się od pracowników, współpracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych.
  Kultura pracy w Grupie Kapitałowej PGE opiera się na trzech wartościach: partnerstwie, rozwoju i odpowiedzialności. Nasze najważniejsze zasady związane są z postawą wobec firmy, pracowników, prowadzonych działań biznesowych oraz utrzymywanych relacji zewnętrznych.
 • Nasze wartości to:
  PARTNERSTWO – dla nas to utożsamianie się pracowników z Grupą Kapitałową PGE i wynikające z tego współdziałanie; to efektywna i twórcza współpraca, prowadząca do efektu synergii, w każdym obszarze naszego działania – na rzecz klientów, właścicieli, pracowników i partnerów biznesowych; wynikającego z dobrej współpracy między spółkami, liniami biznesowymi i innymi segmentami, jak również między indywidualnymi pracownikami oraz między zespołami. Partnerstwo – to relacje oparte na szacunku.ROZWÓJ – dla nas to ciągłe doskonalenie ludzi, organizacji, procesów i technologii; to tworzenie warunków do wprowadzania innowacji, aktywne szukanie nowych rozwiązań. Do rozwoju niezbędna jest odwaga wprowadzania zmian i kreowania nowej rzeczywistości.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ – dla nas to dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, o zrównoważony rozwój naszej firmy, o firmę jako dobre miejsce pracy oraz zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy; to niezawodność zarówno organizacji, jak i każdego z nas. Odpowiedzialność to uczciwość w każdym działaniu, które podejmujemy.

  Jesteśmy PRO, jesteśmy na TAK!

 • https://www.gkpge.pl/compliance
 • Wsparcie odbiorców wrażliwych społecznie we Wrocławiu i Siechnicach 

Program adresowany jest do mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które podpisały umowy na zakup ciepła z KOGENERACJĄ S.A. Przekazane środki pozwalają na pokrycie części opłat za ogrzewanie mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 • Trójstronne Porozumienie dla Zrównoważonego Rozwoju Wrocławia

Porozumienie to jest wspólnym projektem Gminy Wrocław, KOGENERACJI S.A. i Fortum Power and Heat Polska odpowiedzialnych m.in. za bezpieczeństwo energetyczne Wrocławia. Głównym jego celem jest zwiększenie efektywności działań realizowanych w ramach rynku ciepła na rzecz mieszkańców miasta.

 • Fundacja PGE na Rzecz Rozwoju Nauki Im. Józefa Pupki

Celem statutowym fundacji jest wsparcie finansowe utalentowanych studentów z ubogich środowisk. Strona fundacji: www.fjp.org.pl

 • Dni Otwartych Drzwi

Dni Otwartych Drzwi to jedyna w roku okazja, by z bliska przyjrzeć się działaniu wrocławskiej elektrociepłowni. Wydarzenie jest organizowane dla mieszkańców Wrocławia i okolic przez Spółkę od ponad 20 lat.

 • Rada Etyki

Rady Etyki, w skład której wchodzą przedstawiciele pracowników Spółki, funkcjonuje poza strukturami formalnymi firmy, na zasadzie działalności społecznej. Jej misją jest propagowanie wśród pracowników wartości etycznych.