<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

we offer only aaa https://www.fake-watches.is/. richardmille.to usa launches a variety of skilled, tectonic and unique high-quality watches. replica richard mille has been at the forefront of watch making. swiss www.patekphilippe.to complicated develop disturbed everybody. perfect watches on the best replica site.

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Łowieckiej 24, 50-220 Wrocław (dalej Spółka) jest w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119) (dalej RODO), Administratorem danych, który jest zobowiązany do tego, aby w zgodzie z art. 12 RODO udzielić Państwu wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i art. 14 RODO.

 

Spółka, jako Administrator danych, przy uwzględnieniu motywu 14 RODO, wypełnia ten prawnie określony obowiązek informacyjny za pośrednictwem niniejszego kanału informacyjnego wobec:
1.  każdej osoby fizycznej, z którą zawarła lub zawrze umowę,
2.  każdej osoby fizycznej, z którą realizuje inną formę współpracy za pośrednictwem lub przy udziale innych administratorów danych lub podmiotów przetwarzających,
3.  innych osób fizycznych, względem których ten obowiązek winien zostać zrealizowany.

Obowiązek informacyjny wobec pracowników Spółki jest realizowany za pośrednictwem odrębnego kanału informacyjnego. Treść klauzuli informacyjnej umieszczona jest również na terenie Spółki w Biurze przepustek oraz w Biurze Obsługi Klienta.

Spółka wypełnia ten prawnie określony obowiązek informacyjny, także jako emitent w szczególności przy uwzględnieniu:

1. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z 2018 r. poz. 398, 650),
2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE z 2014 r. L 173),
3. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/347 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do określonego formatu list osób mających dostęp do informacji poufnych i ich aktualizacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 65),
4. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723),
5. a także innych regulacji prawnych w tym zakresie.

Celem niniejszej informacji jest przede wszystkim zapewnienie obecnym oraz przyszłym właścicielom instrumentów finansowych dostępu do istotnych informacji na temat Spółki realizującej zadania publiczne, a także wyeliminowanie jakiejkolwiek asymetrii informacyjnej, która mogłaby wystąpić pomiędzy tymi uczestnikami rynku z powodu braku tychże informacji.

Więcej informacji na:
1. https://www.gpw.pl/obowiazki-informacyjne
2. https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/mar/regulacje_obowiazujace.

Uwaga:
W celu zapewnia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie KOGENERACJI S.A., a także ochrony mienia i informacji teren Spółki objęty jest monitoringiem wizyjnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W celu zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych oraz niezbędności ochrony systemów informatycznych, przy zachowaniu tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych, Spółka prowadzi monitoring sieci informatycznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
Możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Danymi osobowymi nie są jednak pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności. Informacje takie staną się danymi osobowymi dopiero z chwilą zestawienia ich z innymi, dodatkowymi (posiadanymi) informacjami, którego wynikiem będzie możliwość odniesienia ich do konkretnej osoby fizycznej.

Administrator danych osobowych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Przetwarzanie danych osobowych to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Obowiązek informacyjny
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka, czyli Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Łowieckiej 24, 50-220 Wrocław, www.kogeneracja.com.pl, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001010, NIP 896 000 00 32.

W celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Karolem Sońtą za pośrednictwem:

1. adresu e-mail:
karol.sonta@kogeneracja.com.pl

2. adresu pocztowego:
Inspektor Ochrony Danych
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław

 

W celu realizacji praw wynikających z RODO, zgłoszenia naruszenia zasad ochrony danych osobowych, a także
w przypadku niezbędności wniesienia określonego żądania, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Karolem Sońtą za pośrednictwem:

1. wniosku zamieszczonego na stronie poniżej
2. formularza dostępnego na terenie Spółki w Biurze przepustek
3. formularza dostępnego na terenie Spółki w Biurze Obsługi Klienta
4. adresu pocztowego:

Inspektor Ochrony Danych
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław

 

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z postanowieniami RODO oraz innymi polskimi i europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych w zależności od rodzaju łączącej nas umowy lub formy współpracy, bądź realizowanego nadzoru nad działalnością Spółki, w szczególności na podstawie:

1. art. 6 ust. 1 lit b RODO:
w celu przygotowania, zawarcia, wykonania, nadzoru i rozliczenia umowy, w tym w celu określenia technicznych warunków przyłączenia do sieci, zawarcia i realizacji umowy o przyłączenie nieruchomości i obiektów do sieci,  świadczenia usług sprzedaży energii, usług przesyłu energii, umów o roboty budowlane w zakresie budowy infrastruktury ciepłowniczej oraz umów w zakresie zarządzania sieciowym majątkiem dystrybucyjnym (remonty, modernizacje, konserwacje, serwis, usuwanie usterek i awarii) i innych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ciągłości działania Spółki;

2.  art. 6 ust. 1 lit c RODO:
w celu realizacji procesów wynikających z przygotowania, wszczęcia, wykonania, nadzoru i rozliczenia postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2017 poz. 1579, 2018 ze zm.);

3. art. 6 ust. 1 lit c RODO:
w celu zmniejszenia wystąpienia ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przy uwzględnieniu art. 10 RODO, o ile taka niezbędność wystąpi;

4. art. 6 ust. 1 lit c RODO:
w celu wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków prawnych w związku z prowadzoną działalnością oraz realizacją Państwa żądań, a także praw wynikających z RODO, procesów przetargowych, zawartych umów, przepisów prawa energetycznego, przepisów o statystyce publicznej, przepisów prawa podatkowego, archiwizacji dokumentów, BHP, ochrony środowiska i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w celu zapewniania bezpieczeństwa energetycznego sieci i ciągłości dostaw energii;

5. art. 6 ust. 1 lit c RODO:
w celu wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków prawnych wynikających z formy realizowanej działalności spoczywającej na Spółce jako emitencie z uwzględnieniem realizowanej sprawozdawczości;

6. art. 6 ust. 1 lit d RODO:
w celu zapewnienia ochrony żywotnych interesów podmiotu praw, o ile taka niezbędność wystąpi;

7.  art. 6 ust. 1 lit a RODO:
na podstawie wyrażonej przez Pana/Pani zgody, o ile jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy, a zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych przez Spółkę lub Pana/Panią celach wyrażono;

8. art. 9 ust 2 lit b  RODO:
w celu potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych i braku przeciwskazań do realizacji prac określonych w Umowie, o ile taka niezbędność wystąpi;

9. art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
w celu zapewnia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Spółki oraz ochrony mienia i informacji (monitoring wizyjny);

10. art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
w celu zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych oraz niezbędności ochrony systemów informatycznych (przy zachowaniu tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych monitoring sieci informatycznej);

11. art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
w celu wydania imiennej karty upoważniającej do wejścia na teren Spółki;

12. art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, o ile taka niezbędność wystąpi;

13. art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń, o ile taka niezbędność wystąpi;

14. art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Spółkę lub stronę trzecią na potrzeby:
a. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub wniesione żądanie,
b. utrzymywania kontaktu,
c. realizowania współpracy,
d. wymiany informacji,
e. marketingu bezpośredniego produktów i usług,
f. realizacji pełnomocnictw,
g. ochrony fizycznej, w tym działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz postępowaniem awaryjnym,
h. przetwarzania danych osób działających na rzecz Klientów oraz Kontrahentów,
i. sprawdzania i zapewnienia najwyższej jakości usług,
j. usuwania usterek i awarii,
k. dokonywania modernizacji, remontów, serwisu i konserwacji urządzeń ciepłowniczych i elektroenergetycznych,
l. szkoleń,
m. sprawozdań,
n. oceny działań.

Odbiorcami Państwa danych osobowych w zależności od rodzaju łączącej nas umowy lub formy współpracy, bądź realizowanego nadzoru nad działalnością Spółki mogą być w szczególności następujące kategorie podmiotów i osób:

1.  podmioty z Grupy Kapitałowej PGE, nasi partnerzy oraz kontrahenci, w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych oraz prawidłowej realizacji umowy, w tym PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie w celu realizacji umów o świadczenie usług łączących ten podmiot z Administratorem danych,

2. upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie przepisów prawa energetycznego oraz m.in Kodeksu spółek handlowych,

3. podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi w zakresie obsługi i realizacji procesu przyłączenia,

4. podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi m.in. doradcze, ochroniarskie, audytorskie, kontrolne, prawne, windykacyjne,

5. podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi w zakresie obsługi i realizacji procesu serwisu, konserwacji, modernizacji, remontów, usuwania usterek i awarii, odczytów zużycia ciepła, wody i energii elektrycznej,

6.  dystrybutorzy energii,

7. nabywcy wierzytelności,

8. biura informacji gospodarczej,

9. podmioty i osoby, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2017 poz. 1579, 2018 ze zm.), w tym osoby i podmioty związane z procesem przygotowania, realizacji i nadzoru oraz inne osoby i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

10. podmioty i osoby nadzorujące Spółkę w ramach nadzoru właścicielskiego lub inwestorskiego.

Ponadto Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności.

Państwa danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich w rozumieniu RODO.

Pana/Pani dane osobowe, w zależności od rodzaju łączącej nas umowy lub formy współpracy, bądź realizowanego nadzoru nad działalnością Spółki, przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, w szczególności na podstawie:

1. art. 6 ust. 1 lit b RODO:
w celu przygotowania, zawarcia, wykonania, nadzoru i rozliczenia umowy, w tym w celu określenia technicznych warunków przyłączenia do sieci, zawarcia i realizacji umowy o przyłączenie nieruchomości i obiektów do sieci,  świadczenia usług sprzedaży energii, usług przesyłu energii, umów o roboty budowlane w zakresie budowy infrastruktury ciepłowniczej oraz umów w zakresie zarządzania sieciowym majątkiem dystrybucyjnym (remonty, modernizacje, konserwacje, serwis, usuwanie usterek i awarii) i innych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ciągłości działania Spółki: przez okres umowy, gwarancji  i rękojmi, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej jak przez pięć lat;

2 art. 6 ust. 1 lit c RODO:
w celu realizacji procesów wynikających z przygotowania, wszczęcia, wykonania, nadzoru i rozliczenia postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2017 poz. 1579, 2018 ze zm.): przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata przez cały okres trwania umowy (art. 97 ust. 1 PZP) z zastrzeżeniem przepisów prawa podatkowego i archiwizacji dokumentów oraz okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej jak przez pięć lat, o ile taka niezbędność wystąpi w trakcie realizacji celu;

3. art. 6 ust. 1 lit c RODO:
w celu zmniejszenia wystąpienia ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przy uwzględnieniu art. 10 RODO: przez okres niezbędny do zrealizowania celu, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej jak przez pięć lat, o ile taka niezbędność wystąpi w trakcie realizacji celu;

4. art. 6 ust. 1 lit c RODO:
w celu wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków prawnych w związku z prowadzoną działalnością oraz realizacją Państwa żądań, a także praw wynikających z RODO, procesów przetargowych, zawartych umów, przepisów prawa energetycznego, przepisów o statystyce publicznej, przepisów prawa podatkowego, archiwizacji dokumentów, BHP, ochrony środowiska i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w celu zapewniania bezpieczeństwa energetycznego sieci i ciągłości dostaw energii: przez okres niezbędny do zrealizowania celu, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej jak przez pięć lat;

5. art. 6 ust. 1 lit c RODO:
w celu wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków prawnych wynikających z formy realizowanej działalności spoczywającej na Spółce jako emitencie z uwzględnieniem realizowanej sprawozdawczości: przez okres niezbędny do zrealizowania celu, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej jak przez pięć lat;

6. art. 6 ust. 1 lit d RODO:
w celu zapewnienia ochrony żywotnych interesów podmiotu praw: przez okres niezbędny do zrealizowania celu z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej jak przez pięć lat, o ile taka niezbędność wystąpi w trakcie realizacji celu;

7. art. 6 ust. 1 lit a RODO:
na podstawie wyrażonej przez Pana/Pani zgody, o ile jest to koniczne z uwagi na obowiązujące przepisy, a zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych przez Spółkę lub Pana/Panią celach wyrażono: do czasu wycofania zgody lub do czasu jej zdezaktualizowania. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie bez konsekwencji prawnych, lecz jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody;

8. art. 9 ust. 2 lit b RODO:
w celu potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych i braku przeciwskazań do realizacji prac określonych w Umowie: przez okres niezbędny do zrealizowania celu z uwzględnieniem okresu obowiązywania Umowy oraz przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej jak przez pięć lat, o ile taka niezbędność wystąpi w trakcie realizacji celu;

9. art. 6 ust. 1 lit f RODO:
w celu zapewnia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Spółki oraz ochrony mienia i informacji (monitoring wizyjny): przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Okres ten może być przedłużony o czas prowadzonego postępowania w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa lub ochrony mienia, bądź w sprawach pokrewnych w przypadku ich wszczęcia lub powzięcia informacji, iż dane tak zebrane mogą stanowić dowód w tych sprawach, po czym zostaną usunięte;

10. art. 6 ust. 1 lit f RODO:
w celu zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych oraz niezbędności ochrony systemów informatycznych (przy zachowaniu tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych monitoring sieci informatycznej): przez okres niezbędny do zrealizowania celu. Okres ten może być przedłużony o czas prowadzonego postępowania w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa lub ochrony mienia, bądź w sprawach pokrewnych w przypadku ich wszczęcia lub powzięcia informacji, iż dane tak zebrane mogą stanowić dowód w tych sprawach, po czym zostaną usunięte;

11. art. 6 ust. 1 lit f RODO:
w celu wydania imiennej karty upoważniającej do wejścia na teren Spółki: przez okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy. Okres ten może być przedłużony o czas prowadzonego postępowania w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa lub ochrony mienia, bądź w sprawach pokrewnych w przypadku ich wszczęcia lub powzięcia informacji, iż dane tak zebrane mogą stanowić dowód w tych sprawach, po czym zostaną usunięte;

12. art. 6 ust. 1 lit f RODO:
w celu realizacji procesu rekrutacyjnego: przez okres niezbędny do zrealizowania celu, jednak nie dłużej jak przez trzy miesiące, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego w przypadku niezbędności dopełnienia wymogów formalnych wobec kandydatów, o ile taka niezbędność wystąpi w trakcie realizacji celu głównego. Odstępstwo od zasady stanowią sytuacje, w wyniku których wobec Spółki, bądź wobec kandydata przez Spółkę zostanie w okresie, o którym mowa wyżej, wniesione roszczenie z tytułu wyrządzonej szkody. Wówczas dane będą przetwarzane przy uwzględnieniu okresów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych;

13. art. 6 ust. 1 lit f RODO:
w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń: przez okres określony w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów
z uwzględnieniem okresu prowadzonego postępowania administracyjnego, cywilnego lub karnego, o ile taka okoliczność wystąpi;

14. art. 6 ust. 1 lit f RODO:
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Spółkę lub stronę trzecią na potrzeby:
a. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub wniesione żądanie,
b. utrzymywania kontaktu,
c. realizowania współpracy,
d. wymiany informacji,
e. marketingu bezpośredniego produktów i usług,
f. realizacji pełnomocnictw,
g. ochrony fizycznej, w tym działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz postępowaniem awaryjnym,
h. przetwarzania danych osób działających na rzecz Klientów oraz Kontrahentów,
i. sprawdzania i zapewnienia najwyższej jakości usług,
j. usuwania usterek i awarii,
k. dokonywania modernizacji, remontów, serwisu i konserwacji urządzeń ciepłowniczych i elektroenergetycznych,
l. szkoleń,
m. sprawozdań,
n. oceny działań,

przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń oraz wyłączeń wskazanych powyżej lub obowiązujące przepisy prawne, jednak nie dłużej jak przez 5 lat, o ile taka niezbędność wystąpi w trakcie realizacji celu.

Ma Pani/Pan prawo do:

1. żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub do ich usunięcia w granicach wynikających z RODO; z uwzględnieniem procesów realizowanych z użyciem monitoringu wizyjnego,

2. sprostowania danych,

3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani  prawo do jej wycofania
w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji prawnych z zastrzeżeniem, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych do czasu cofnięcia zgody jest zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

4. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z uwzględnieniem procesów realizowanych z użyciem monitoringu wizyjnego):

a. z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, w przypadku, gdy Spółka przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

b. w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO),

Po wniesieniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pan/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ulicy Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe niezgodnie z postanowieniami RODO.

Realizując swoje prawa może Pan/Pani skorzystać z wniosku zamieszczonego na stronie poniżej, kierując za jego pośrednictwem swoje żądanie. Inspektor udzieli Państwu wyczerpującej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, a w przypadkach szczególnych (o czym Pan/Pani zostanie powiadomiony) do trzech miesięcy.

Przetwarzane przez nas dane osobowe (w szczególności) w celu:

1. realizacji obowiązków jako emitent;
2. realizacji roszczeń, praw i wniosków;
3. umożliwienia wydania technicznych warunków przyłączenia do sieci;
4. realizacji procesów przetargowych;
5. zawarcia i realizacji umów;
6. świadczenia usług sprzedaży energii;
7. wydania karty identyfikacyjnej w celu wejścia na teren Spółki;
8. przeprowadzenia szkoleń, w tym z BHP;
w określonym przez proces realizacji oraz niezbędnym zakresie, pochodzą co do zasady bezpośrednio od Państwa.

Wyjątek stanowią w szczególności sytuacje, gdy:

1. dane niezbędne do wydania karty identyfikacyjnej w celu wejścia na teren Spółki;
2. dane kontaktowe niezbędne do realizacji umów;
3. dane osób realizujących lub nadzorujących umowy;
4. dane audytorów, kontrolerów, biegłych;
5. dane do realizacji procesów przetargowych;
6. dane do przeprowadzenia szkolenia, w tym szkolenia BHP;
7. dane niezbędne do dokonania innych czynności wynikających z roli administrator oraz emitenta;

zostaną nam udostępnianie przez osoby fizyczne, prawne, a także organy, jednostki lub podmioty w zakresie zależnym od rodzaju łączącej nas umowy lub formy współpracy, realizowanego nadzoru nad działalnością Spółki, w tym przez:

1. osoby reprezentujące Pana/Panią na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
2. podmiot, któremu udzielił Panu/Pani zgody na ich przekazanie,
3. Pana/Pani pracodawcę lub innego zleceniodawcę,

bądź wykorzystamy informacje zebrane w Systemie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U z 2018 r. poz. 647) oraz innych, publicznie dostępnych rejestrów.

Wyjątek stanowić może również realizowanie czynności na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, bądź uprzednio wyrażonych zgód, a także w ramach innych, lecz akceptowanych przez prawo zachowań.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany i dane nie są przez Spółkę profilowane.

Powyższa informacja odnosi się to także do procesów, w ramach których zapisy z monitoringu wizyjnego oraz monitoringu sieci informatycznej będą musiały być przeanalizowane na potrzeby prowadzonego postępowania w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa, ochrony informacji lub mienia, bądź w sprawach pokrewnych w przypadku ich wszczęcia lub powzięcia przez nas informacji, iż dane tak zebrane mogą stanowić dowód w tych sprawach. Czynności takie będą realizowane za pośrednictwem człowieka i bez specjalnych metod technicznych (min. automatycznej analizy obrazu, czy też automatycznego wyszukiwania treści), które mogłyby być uznane za systemy przetwarzające dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO w sposób zautomatyzowany.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej, oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

W przypadku realizacji usług związanych z dostawą ciepła, dane określające zużycie ciepła będą, przy wykorzystaniu zainstalowanych urządzeń rozliczeniowo-pomiarowych, przetwarzane wyłącznie na potrzeby dostarczenia ciepła do nieruchomości oraz prawidłowego rozliczenia kosztów usługi.

W celu podjęcia przez Spółkę na Państwa żądanie określonych czynności w zakresie zrealizowania poszczególnych praw lub wynikających z naruszenia zasad ochrony danych, prosimy o skorzystanie z niżej umieszczonego wniosku:

pdf Wniosek o realizację praw / Wniosek zgłoszenia naruszenia zasad ochrony danych Pobierz

Formularz kontaktowy