<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Dofinansowania projektów

Przyłączenia odbiorców do sytemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie

Cel projektu:

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz redukcja emisji pyłów poprzez budowę sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków zlokalizowanych wzdłuż planowanej sieci.

Beneficjent: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Długość: 2,84 km

Wartość projektu:

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5 782 820,40 PLN (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia i 40/100 PLN).

2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi  4 692 480,00 PLN (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysięcy czterysta osiemdziesiąt 00/100 PLN).

Wysokość dofinansowania:

Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż  2 019 858,98 PLN (słownie: dwa miliony dziewiętnaście tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem i 98/ 100 PLN). Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji POliŚ dokumentami.

Przyznana pomoc publiczna pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ‐ 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Obowiązek Beneficjenta w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym:

Informujemy, że informacje dotyczące potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać poprzez:

– specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

– elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

Zaprojektowana trasa sieci:

Budowa sieci ciepłowniczych od ul. Bierutowskiej w kierunku osiedla Zakrzów we Wrocławiu

Cel projektu:
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz redukcja emisji pyłów poprzez budowę sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków zlokalizowanych wzdłuż planowanej sieci.

Beneficjent: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Długość: 7,77 km

Wartość projektu:

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 11 224 576, 68 PLN (słownie: jedenaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć i 68/100 PLN).

2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 9 114 672, 10 PLN (słownie: dziewięć milionów sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa i 10/100 PLN).

Wysokość dofinansowania:

Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż 3 822 131, 93 PLN (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści jeden i 93/ 100 PLN). Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji POliŚ dokumentami.

Obowiązek Beneficjenta w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym:

Informujemy, że informacje dotyczące potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać poprzez:

– specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
– elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

Kalendarium

W czerwcu 2018 została podpisana umowa z wykonawcą prac związanych z budową sieci ciepłowniczych na terenie Zakrzowa – firmą TERMOEKOLOGIA. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło 11.06.2018.

20.12.2018 r. zakończyły się prace przy realizacji I etapu budowy sieci ciepłowniczej.
Rozpoczęła się realizacja budowy II etapu sieci – zrealizowano przecisk pod torami kolejowymi oraz wiaduktem kolejowym przy ul. Jana III Sobieskiego.

31.12.2020 r. sieć ciepłownicza budowana na Zakrzowie została odebrana i przekazana do eksploatacji. Do sieci zostały przyłączone kolejne przyłącza ciepłownicze – do budynku przy ul. Stoczniowej 7, ul. Stoczniowej 25, ul. Masztowej 1, ul. Masztowej 3-5.

Zaprojektowana trasa sieci:

Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Siechnice w rejonie ulic Czeremchowej, Kalinowej i Prawocińskiej na terenie osiedla Prawocin w Siechnicach

Opis projektu:

Budowa sieci ciepłowniczych preizolowanych o łączonej długości 1,35 km od skrzyżowania ulic Zacisze i Opolskiej w kierunku osiedla Prawocin i przyłączenie do sieci istniejących i planowanych budynków jedno i wielorodzinnych. Mieszkańcy kolejnego rejonu Siechnic uzyskają dostęp do ekologicznego, bezpiecznego i komfortowego ciepła sieciowego.

Cel projektu:

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz redukcja emisji pyłów poprzez budowę sieci ciepłowniczych i przyłączenie budynków zlokalizowanych wzdłuż planowanych sieci.

Wartość projektu:

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 245 610, 08 PLN (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziesięć złotych i 08/100 PLN).

2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1 825 699, 25 PLN (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 25/100 PLN).

Wysokość dofinansowania:

Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż 812 486, 72 PLN (słownie: osiemset dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć i 72/ 100 PLN), po zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji POliŚ.

Obowiązek beneficjenta w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym:

Informujemy, że informacje dotyczące potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać poprzez:

– specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

– elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Kalendarium:

W styczniu 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie sieci z przedsiębiorstwem Rurbet Sp. z o.o., wyłonionym w postępowaniu przetargowym w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Na początku marca Wykonawca rozpoczął realizację inwestycji.

Zaprojektowana trasa sieci

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa:  Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie: Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Wykonanie instalacji mokrego odsiarczania spalin
w Elektrociepłowni Wrocław dla kotłów K1, K2, K3 

Projekt „Wykonanie instalacji mokrego odsiarczania spalin w elektrociepłowni Wrocław dla kotłów K1, K2, K3” został zrealizowany w latach 2013 – 2015, zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Ministerstwem Środowiska, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Projekt dofinansowano ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Częściowo projekt finansowany był poprzez kredyt preferencyjny, udzielony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonanie instalacji odazotowania spalin w Elektrociepłowni Wrocław dla kotła nr 3

Projekt „Wykonanie instalacji odazotowania spalin w elektrociepłowni Wrocław dla kotła nr 3” został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Ministerstwem Środowiska, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Projekt dofinansowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Realizacja inwestycji miała miejsce w latach 2013 – 2015.