<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Usługi dystrybucji

Operator systemu dystrybucyjnego (OSD)

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WOSE.4711.24.7.2019.DSł z dnia 9 grudnia 2019 r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. został wyznaczony operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2029 r. na obszarze określonym w posiadanej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, tj. na obszarze miasta Wrocławia.

Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 września 2019 r. nr DEE/399/1276/W/OWR/2019/SS. Koncesja ta dotyczy działalności na terenie miasta Wrocławia.

Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji

pdf Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji 2020 Pobierz

Informacje OSD

pdf Sprzedawca zobowiązany wyznaczony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Pobierz
pdf Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej – na podstawie §41 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Pobierz
pdf Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV – na podstawie art. 7 ust. 8l pkt 1 ustawy Prawo energetyczne Pobierz
pdf Łączna dostępna moc przyłączeniowa dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV - na podstawie art. 7 ust. 8l pkt 2 ustawy Prawo energetyczne Pobierz

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

pdf IRiESD - tekst jednolity 2020-07-10 Pobierz
pdf Raport Konsultacji Karty Aktualizacji nr 6/2020 Pobierz

Aktualizacja bieżąca IRiESD

Komunikat konsultacji zmian zawartych w Projekcie Karty Aktualizacji - brak Pobierz
Projekt Karty Aktualizacji - brak Pobierz
Formularz zgłoszeniowy uwag do projektu Karty Aktualizacji - brak Pobierz
Projekt IRiESD tekst jednolity wg Karty Aktualizacji - brak Pobierz

Karty Aktualizacji IRiESD

pdf Karta Aktualizacji nr 6/2020 Pobierz
pdf Karta Aktualizacji nr 5/2019 Pobierz
pdf Karta Aktualizacji nr 4/2019 Pobierz
pdf Karta Aktualizacji nr 3/2019 Pobierz
pdf Karta Aktualizacji nr 2/2019 Pobierz
pdf Karta Aktualizacji nr 1/2017 Pobierz
pdf IRiESD wersja 1 (2014 r.) Pobierz

Lista sprzedawców i wzorce umów

pdf Wykaz sprzedawców, z którymi podpisane zostały Generalne Umowy Dystrybucji Pobierz
pdf Wzór umowy GUD Pobierz
pdf Wzory załączników do umowy GUD Pobierz