<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Usługi dystrybucji

Operator systemu dystrybucyjnego (OSD)

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-4711-98(16)/2010/2012/1276/BT z dnia 11 października 2012 r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. został wyznaczony operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na obszarze określonym w posiadanej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, tj. na obszarze miasta Wrocławia.

Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2009 r. nr DEE/237/30/W/OWR/2009/MB z późniejszymi zmianami. Koncesja ta dotyczy aktualnie jednostki Elektrociepłownia Zawidawie.

Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji

Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji stanowi załącznik do Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4211-12/2016/1276/V-A/RP z dnia 7 lipca 2016 r wraz ze zmianami. Taryfa niniejsza obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017r.

pdf Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji - 7.07.2016 r. Pobierz
pdf Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji - 8.12.2016 r. Pobierz
pdf Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji - 4.01.2018 r. Pobierz
pdf Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji - 11.07.2019 r. Pobierz

Informacje OSD

pdf Sprzedawca zobowiązany wyznaczony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Pobierz
pdf Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej – na podstawie §41 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Pobierz
pdf Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV – na podstawie art. 7 ust. 8l pkt 1 ustawy Prawo energetyczne Pobierz
pdf Łączna dostępna moc przyłączeniowa dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV - na podstawie art. 7 ust. 8l pkt 2 ustawy Prawo energetyczne Pobierz

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

pdf IRiESD - tekst jednolity 2019-09-09 Pobierz
pdf Raport Konsultacji Karty Aktualizacji nr 5/2019 Pobierz

Aktualizacja bieżąca IRiESD - brak

Komunikat konsultacji zmian zawartych w Projekcie Karty Aktualizacji - brak Pobierz
Projekt Karty Aktualizacji - brak Pobierz
Formularz zgłoszeniowy uwag do projektu Karty Aktualizacji - brak Pobierz
Projekt IRiESD tekst jednolity wg Karty Aktualizacji - brak Pobierz

Karty Aktualizacji IRiESD

pdf Karta Aktualizacji nr 5/2019 Pobierz
pdf Karta Aktualizacji nr 4/2019 Pobierz
pdf Karta Aktualizacji nr 3/2019 Pobierz
pdf Karta Aktualizacji nr 2/2019 Pobierz
pdf Karta Aktualizacji nr 1/2017 Pobierz
pdf IRiESD wersja 1 (2014 r.) Pobierz

Lista sprzedawców i wzorce umów

pdf Wykaz sprzedawców, z którymi podpisane zostały Generalne Umowy Dystrybucji Pobierz
zip Wzór umowy GUD wraz z załącznikami Pobierz