<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Wskaźniki

Informacja o przeciętnym zużyciu ciepła dla danej grupy taryfowej w 2020 r.

Udział ciepła wytworzonego z OZE

Procentowy udział ciepła wytworzonego z OZE w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczych w 2020 r. wynosił 4%.

Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez KOGENERACJĘ S.A. w roku 2020 oraz o wpływie wytworzenia tej energii na środowisko naturalne

pdf Struktura paliw w 2020 r. Pobierz

Wskaźniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej Wpc dla sieci ciepłowniczych za 2019 r. według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2017 r., w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii, wynosi:

• dla sieci ciepłowniczej obszaru Wrocław – Siechnice: Wpc = 0,903
• dla sieci ciepłowniczej obszaru Zawidawie: Wpc = 0,769

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych wi za 2019 r. według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, wynosi:

• dla systemów technicznych zasilanych z sieci ciepłowniczej obszaru Wrocław – Siechnice: wi = 0,646
• dla systemów technicznych zasilanych z sieci ciepłowniczej obszaru Zawidawie: wi = 0,488

Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej

Efektywność energetyczna

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Środki poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej to:

1.       Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2.       Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3.       Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

4.       Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów ((Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i2127 oraz z 2021 r. poz. 11);

5.       Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634);

Realizacja gminnych programów niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. w spieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412).

Miejsca, w których dostępne są informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej zamieszczone w pliku poniżej.

pdf Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej Pobierz