<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

we offer only aaa https://www.fake-watches.is/. richardmille.to usa launches a variety of skilled, tectonic and unique high-quality watches. replica richard mille has been at the forefront of watch making. swiss www.patekphilippe.to complicated develop disturbed everybody. perfect watches on the best replica site.

Ład korporacyjny

Zarząd

Andrzej Jedut
Prezes Zarządu
Krzysztof Kryg
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Adam Lewandowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Grzywacz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (niezależny)
Roman Nowak
Sekretarz Rady Nadzorczej

Pozostali

Piotr Szczepiórkowski
Członek Rady Nadzorczej (niezależny)
Hanna Mazurkiewicz
Członek Rady Nadzorczej (niezależny)
Krzysztof Kuśmierowski
Członek Rady Nadzorczej
Bogdan Stanisław Borkowski
Członek Rady Nadzorczej (niezależny)

Komitety

W ramach Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. powołano dwa Komitety stałe: Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń.

 

Komitet Audytu

Jacek Grzywacz Przewodniczący Komitetu Audytu
Krzysztof Kuśmierowski Członek Komitetu Audytu
Hanna Mazurkiewicz Członek Komitetu Audytu
Piotr Szczepiórkowski Członek Komitetu Audytu

Do zadań Komitetu Audytu należy:

 • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 • monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
 • rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

Informacja o spełnieniu kryteriów niezależności

Członkami Komitetu Audytu spełniającymi kryteria niezależności, zgodnie art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), są: Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Jacek Grzywacz, Członek Komitetu Audytu Pan Piotr Szczepiórkowski.

Członkami Komitetu Audytu spełniającymi kryterium niezależności, zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej (Załącznik II) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) są: Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Jacek Grzywacz oraz Członek Komitetu Audytu Pan Piotr Szczepiórkowski.

Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w dziedzinie finansów oraz w branży, w której działa Emitent.

 

Komitet Wynagrodzeń

Adam Lewandowski Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń
Roman Nowak Członek Komitetu Wynagrodzeń
Krzysztof Kuśmierowski Członek Komitetu Wynagrodzeń

Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy:

 •  tworzenie projektów umów w procesie zatrudniania nowych członków Zarządu,
 •  monitorowanie realizacji systemu wynagrodzeń Zarządu zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Zarządu,
 •  rekomendowanie wynagrodzeń premiowych Zarządu,
 •  monitorowanie świadczeń dodatkowych dla Zarządu wynikających z umów.

 

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i oświadczenia

pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2021 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2021 r. (KSH) Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2020 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2020 r. (KSH) Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2019 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2019 r. (KSH) Pobierz
pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdań 2019 Pobierz
pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu 2019 Pobierz
pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru firmy audyt. 2019 Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2018 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2018 r. (KSH) Pobierz
pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdań 2018 Pobierz
pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu 2018 Pobierz
pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru firmy audyt. 2018 Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2017 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2017 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2016 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2016 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2015 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2015 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2014 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2014 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2013 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2013 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2012 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2012 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2011 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2011 r. Pobierz

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką.

Zasady ładu korporacyjnego spółek notowanych w Polsce opracowane zostały przez organizatora obrotu. Rada Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW  – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021, DPSN2021).

Od 1 lipca 2021 r. Spółka stosuje nowe zasady „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN 2021). Treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej GPW dedykowanej zasadom ładu korporacyjnego https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021.

 

 

pdf Raport na temat stosowania DPSN2021 Pobierz
pdf Raport na temat stanu stosowania przez KOGENERACJĘ S.A. rekomendacji i zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW Pobierz

O pozostałych raportach dotyczących stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych informujemy w zakładce Raporty.

Inne informacja dotyczące ładu korporacyjnego:

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej KOGENERACJI S.A. w latach 2017-2020

 

ZARZĄD
31.12.202031.12.201931.12.201831.12.2017
I. osób%I. osób%I. osób%I. osób%
Kobiety--------
Mężczyźni2100210021004100
Razem2100210021004100
RADA NADZORCZA
31.12.202031.12.201931.12.201831.12.2017
l.osób%I. osób%I. osób%I. osób%
Kobiety114114----
Mężczyźni68668671006100
Razem7100710071006100

Audytor

W dniu 30 września 2021 r. Rada Nadzorcza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dalej „PKF Consult”) jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Umowa o badanie sprawozdań finansowych z PKF Consult została zawarta w dniu 22 lutego 2022 r.

Zakres umowy obejmuje badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy zakończone 31 grudnia w latach 2022-2024 oraz przeglądu półrocznych skróconych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy kończące się dnia 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2023 r. oraz 30 czerwca 2024 r., a także ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w latach 2022-2024.

PKF Consult jest spółką wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 477.

***

W dniu 22 września 2020 r. Komitet Audytu przyjął do stosowania zaktualizowaną „Politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania”. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania badania sprawozdań finansowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną nie może przekraczać 10 lat, z zastrzeżeniem, że kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania sprawozdania finansowego przez okres dłuższy niż 5 lat oraz że kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego, po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania sprawozdania finansowego. Procedura wyboru firmy audytorskiej implementuje regulacje zawarte w Ustawie o biegłych rewidentach, Ustawie o rachunkowości, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014 oraz uwzględnia wytyczne ministerialne dotyczące zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów.

Polityka różnorodności

Działanie na rzecz różnorodności oznacza przyciąganie oraz utrzymanie niezbędnych kompetencji, a także umożliwienie rozwoju osobom utalentowanym bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, zdolności i wygląd, religie i opinie, orientacje seksualną, czy równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Promując ideę „różnorodności”, KOGENERACJA S.A. pragnie w szczególny sposób zwrócić uwagę swoich pracowników na cztery kwestie, takie jak:

 • równość pozycji kobiet i mężczyzn;
 • różnorodność wiekowa w pracy;
 • równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym;
 • zawodowa integracja niepełnosprawnych.

Celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie środowiska pracy atrakcyjnego dla rozwoju zawodowego i osobistego oraz korzystnego dla wyrażenia potencjału i działania każdego pracownika, co przyczynia się do efektywności organizacji i rozwijania zdolności do innowacji, a także jest realizacją podjętego zobowiązania do odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.

 

 

Dokumenty korporacyjne

pdf Statut Spółki KOGENERACJI S.A. Pobierz
pdf Regulamin Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A. Pobierz
pdf Regulamin Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. Pobierz
pdf Regulamin Zarządu KOGENERACJI S.A. Pobierz

Raporty EBI

EBI_2 30.07.2021, 10:43

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

EBI_1 25.06.2021, 12:52

Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

EBI_5 05.08.2020, 14:57

Powołanie Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

EBI_4 09.06.2020, 12:24

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

EBI_3 04.06.2020, 14:36

Skład Komitetu Audytu

EBI_2 22.02.2020, 13:00

Korekta Raportu EBI 1/2020 - uzupełnienie składu Komitetu Audytu

EBI_01 21.02.2020, 17:21

Uzupełnienie składu Komitetu Audytu

EBI_03 04.07.2019, 12:14

Powołanie Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

EBI_02 18.06.2019, 11:36

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

EBI_01 09.05.2019, 12:11

Wdrożenie zasady II.Z.2. zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

EBI_06 13.12.2018, 15:40

Zmiana składu Komitetu Audytu

EBI_05 29.11.2018, 15:38

Uzupełnienie składu Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń

EBI_04 25.04.2018, 15:37

Powołanie Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

EBI_03 09.04.2018, 17:49

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

EBI_02 13.03.2018, 09:56

Wdrożenie zasady II.Z.3. i II.Z.8. zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

EBI_01 08.02.2018, 12:50

Powołanie Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

EBI_01 20.10.2017

Powołanie Przewodniczącego i zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

EBI_02 25.01.2016

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

EBI_01 22.01.2016

Zmiana składu Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń

EBI_01 12.03.2014

Informacja o niestosowaniu zasady części IV pkt 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych (DPSN) na GPW

EBI_01 13.06.2013

Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej IX kadencji

EBI_01 10.05.2012

Zmiana składu Komitetu Audytu

EBI_01 30.06.2011

Przestrzeganie "Dobrych praktyk spółek giełdowych" w zakresie praktyk stosowanych przez akcjonariuszy - praktyka nr 4.6. i praktyka nr 4.9.

Oświadczenia dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego

KOGENERACJA S.A. jako Spółka notowana na GPW w Warszawie, działając na podstawie Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, publikuje oświadczenia dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego jako integralny element rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności.

 

zip Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2021 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej z dnia 22 marca 2022 roku Pobierz
zip Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2020 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej z dnia 23 marca 2021 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2019 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej z dnia 10 marca 2020 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2018 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej z dnia 12 marca 2019 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2017 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej z dnia 6 marca 2018 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2016 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z dnia 13 marca 2017 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2016 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z dnia 13 marca 2017 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2015 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z dnia 15 marca 2016 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2015 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z dnia 15 marca 2016 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2014 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z dnia 13 marca 2015 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2014 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z dnia 13 marca 2015 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2013 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z dnia 21 marca 2014 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2013 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z dnia 21 marca 2014 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2012 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z dnia 17 kwietnia 2013 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2012 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z dnia 17 kwietnia 2013 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2011 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z dnia 24 kwietnia 2012 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2011 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z dnia 24 kwietnia 2012 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2010 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z dnia 29 kwietnia 2011 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2010 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z dnia 29 kwietnia 2011 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2009 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z dnia 30 kwietnia 2010 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2009 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z dnia 30 kwietnia 2010 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2008 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z dnia 30 kwietnia 2009 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2008 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z dnia 30 kwietnia 2009 roku Pobierz

Polityka wynagrodzeń

pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 Pobierz
pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej 2019-2020 Pobierz
pdf Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjęta w dniu 3 czerwca 2020 r. Pobierz
pdf Uchwała 9/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. Pobierz