<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

we offer only aaa https://www.fake-watches.is/. richardmille.to usa launches a variety of skilled, tectonic and unique high-quality watches. replica richard mille has been at the forefront of watch making. swiss www.patekphilippe.to complicated develop disturbed everybody. perfect watches on the best replica site.

Istotne transakcje

Istotne transakcje

Informacje o istotnych transakcjach* zawieranych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi**, zgodnie z art. 90i ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z poźn. zmianami).

Obowiązek ten nie dotyczy:

  • transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki publicznej;
  • transakcji zawieranych przez spółkę publiczną z jej podmiotem zależnym, w którym spółka publiczna posiada 100% udział;
  • transakcji związanych z wypłatą wynagrodzeń członkom zarządu lub rady nadzorczej, należnych zgodnie z przyjętą w spółce publicznej polityką wynagrodzeń;
  • transakcji, o których spółka publiczna informuje na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

 

* Istotna transakcja – transakcja zawierana przez spółkę publiczną z podmiotem powiązanym, której wartość przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.

**Podmiot powiązany – podmiot powiązany w rozumieniu art. 90h Ustawy o ofercie.

pdf Istotna transakcja - 17.12.2021 r. Pobierz