<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

we offer only aaa https://www.fake-watches.is/. richardmille.to usa launches a variety of skilled, tectonic and unique high-quality watches. replica richard mille has been at the forefront of watch making. swiss www.patekphilippe.to complicated develop disturbed everybody. perfect watches on the best replica site.

Akcje i akcjonariat

Notowania

Aktualny kurs akcji KOGENERACJI S.A.:

Historyczne notowania akcji Spółki dostępne są na stronie internetowej GPW: https://www.gpw.pl/spolka?isin=PLKGNRC00015

Informacje giełdowe

Pełna nazwaZespół Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A.
Nazwa skróconaKOGENERACJA S.A.
Nazwa giełdowa / oznaczenieKOGENERA / KGN
ISIN PLKGNRC00015
Kapitał zakładowy74 500 000 zł
Liczba akcji w obrocie14 900 000 szt.
Wartość nominalna akcji5 zł
Debiut na GPW26 maja 2000 r.
Rynek / segmentPodstawowy / 250 plus
SektorEnergetyka
Przynależność do indeksówWIG, sWIG80, WIG-ENERG, RESPECT, WIG-Poland, InvestorMS

Struktura akcjonariatu

AkcjonariuszLiczba akcji
[szt.]
Udział w akcjach [%]Liczba głosów [szt.]Udział w głosach [%]
PGE Energia Ciepła S.A. 8 652 17358,07 8 652 17358,07
Aviva OFE Aviva Santander1 489 0009,991 489 0009,99
OFE PZU "Złota Jesień"1 195 700 8,021 195 700 8,02
Aegon OFE873 6185,86873 6185,86
Nationale-Nederlanden OFE746 0005,01746 0005,01
Pozostali1 943 50913,051 943 50913,05
Razem14 900 000100,0014 900 000100,00

W dniu 13 listopada 2017 r. Grupa PGE nabyła aktywa EDF w Polsce (Raport Bieżący 26/2017) i w związku z pośrednim nabyciem akcji KOGENERACJI S.A. stała się właścicielem 50% plus 1 akcja (50% plus 1 głos na Walnym Zgromadzeniu).

W dniu 14 marca 2018 r. w wyniku ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji KOGENERACJI S.A. Grupa PGE osiągnęła łącznie 58,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku połączenia transgranicznego przez przejęcie całego majątku spółki Investment III B.V. przez PGE Energia Ciepła S.A., zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 4 września 2018 r., tego samego dnia PGE Energia Ciepła S.A. nabyła 4.807.132 akcji Spółki.

Polityka dywidendowa

2020201920182017201620152014201320122011201020092008
Wynik netto (w tysiącach złotych)-43626 45477 036101 339149 156141 735168 49072 86869 28498 31492 962103 46647 547
Dywidenda za rok (w zł/akcja)---2,706,586,25---4,413,53,52,05
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)14 90014 90014 90014 90014 900 14 90014 90014 90014 90014 90014 90014 90014 900
Kwota zysku przeznaczona na dywidendę (w tysiącach złotych)---40 23098 04293 125---65 70952 15052 15030 545
Procent zysku przeznaczony na dywidendę (%)---39,76666---67565064
2021202020192018201720162015201420132012201120102009
Dzień ustanowienia prawa do dywidendy---19 września20 lipca10 sierpnia ---14 sierpnia22 lipca22 września22 września
Dzień wypłaty dywidendy---3 października9 sierpnia30 sierpnia---28 sierpnia10 sieprnia13 października13 października
zip Polityka Dywidendy z dnia 16 kwietnia 2019 r. Pobierz
zip Polityka Dywidendy na lata 2018-2022 Pobierz
pdf Polityka Dywidendy z 2014 r. Pobierz
xlsx Dywidenda 2005-2016 Pobierz

Oferta publiczna

Grudzień 1990 roku – Zespół Elektrociepłowni Wrocław (ZEC Wrocław) z własnej inicjatywy złożył w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych wniosek o przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę prawa handlowego.

1 listopada 1991 roku – firma jako pierwsza w branży rozpoczęła formalnie działalność jako jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa pod nazwą Zespół Elektrociepłowni Wrocław S.A. (ZEC Wrocław S.A.).

Koniec 1991 roku – po przeprowadzonej analizie stanu organizacyjnego firmy Zarząd Spółki zadecydował o wyodrębnieniu nowych, samofinansujących się spółek, zajmujących się działalnością pomocniczą i pozaprodukcyjną.

Koniec 1992 roku – wypracowana została nowa strategia spółki do 2000 roku, określająca plan działań strategicznych, misję firmy oraz program inwestycyjno-modernizacyjny. Podpisano listy intencyjne pomiędzy ZEC Wrocław S.A. a francuską firmą Electricité de France (EDF) i belgijską spółką Tractebel. Efekt wspólnych prac, to opracowany program prywatyzacji spółki z udziałem strategicznych inwestorów zagranicznych.

Niestety, zmiana ustawy prywatyzacyjnej spowodowała wstrzymanie tego procesu. Nad prywatyzacją ciążyły ciągłe zmiany administracji państwowej.

Styczeń 1997 roku – w ramach reformy funkcję właścicielską wobec naszej firmy przejął Minister Skarbu Państwa.

Lipiec 1997 roku – wprowadzono w życie postanowienia nowego Kodeksu Pracy, a władze Spółki wystąpiły do Ministra Przemysłu i Handlu o wznowienie procedury prywatyzacyjnej.

Lipiec 1997 roku – wielka powódź, która trwała we Wrocławiu od 10 lipca do końca miesiąca, stanęła na dalszej drodze do sprywatyzowania Spółki. Woda przedostała się na teren zakładu. Po usunięciu szkód i wznowieniu produkcji kontynuowano prace nad prywatyzacją firmy, które stawały się coraz bardziej widoczne.

6 lipca 1999 roku – Minister Skarbu Państwa zaakceptował koncepcję prywatyzacji ZEC Wrocław S.A. poprzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

3 września 1999 roku – podpisano umowę z Domem Maklerskim Banku Zachodniego na prowadzenie emisji akcji ZEC Wrocław S.A.

26 września 1999 roku – firma przyjęła nową nazwę:

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA
oraz w wersjach skróconych:
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. lub KOGENERACJA S.A.

30 września 1999 roku – do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie złożony został wniosek o dopuszczenie do obrotu publicznego akcji Serii „A” KOGENERACJI S.A.

31 marca 2000 roku – KPWiG dopuściła akcje do obrotu.

26 maja 2000 roku – Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena pierwszego notowania wyniosła 52 zł za jedną akcję, natomiast cenę akcji przy zapisach ustalono na 49 zł.

28 czerwca 2000 roku – odbyło się pierwsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.

Sierpień 2000 roku – rozpoczęto podpisywanie umów o nieodpłatne zbycie akcji KOGENERACJI S.A. przez Skarb Państwa upoważnionym pracownikom firmy.

Listopad 2000 roku – wyemitowano akcje Serii „B”, w całości objęte przez inwestorów.

 

 

 

 

Prospekt emisyjny

pdf Wprowadzenie akcji Serii A Pobierz
pdf Wprowadzenie akcji Serii B Pobierz