<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Akcje i akcjonariat

Notowania

Aktualny kurs akcji KOGENERACJI S.A.:

Historyczne notowania akcji Spółki dostępne są na stronie internetowej GPW: https://www.gpw.pl/spolka?isin=PLKGNRC00015

Informacje giełdowe

Pełna nazwaZespół Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A.
Nazwa skróconaKOGENERACJA S.A.
Nazwa giełdowa / oznaczenieKOGENERA / KGN
ISIN PLKGNRC00015
Kapitał zakładowy74 500 000 zł
Liczba akcji w obrocie14 900 000 szt.
Wartość nominalna akcji5 zł
Debiut na GPW26 maja 2000 r.
Rynek / segmentPodstawowy / 250 plus
SektorEnergetyka
Przynależność do indeksówWIG, sWIG80, WIG-ENERG, RESPECT, WIG-Poland, InvestorMS

Struktura akcjonariatu

AkcjonariuszLiczba akcji
[szt.]
Udział w akcjach [%]Liczba głosów [szt.]Udział w głosach [%]
PGE Energia Ciepła S.A. 8 652 17358,07 8 652 17358,07
Aviva OFE Aviva Santander1 489 0009,991 489 0009,99
OFE PZU "Złota Jesień"1 195 700 8,021 195 700 8,02
Aegon OFE879 5115,90879 5115,90
Nationale-Nederlanden OFE746 0005,01746 0005,01
Pozostali1 937 616
13,011 937 616
13,01
Razem14 900 000100,0014 900 000100,00

W dniu 13 listopada 2017 r. Grupa PGE nabyła aktywa EDF w Polsce (Raport Bieżący 26/2017) i w związku z pośrednim nabyciem akcji KOGENERACJI S.A. stała się właścicielem 50% plus 1 akcja (50% plus 1 głos na Walnym Zgromadzeniu).

W dniu 14 marca 2018 r. w wyniku ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji KOGENERACJI S.A. Grupa PGE osiągnęła łącznie 58,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku połączenia transgranicznego przez przejęcie całego majątku spółki Investment III B.V. przez PGE Energia Ciepła S.A., zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 4 września 2018 r., tego samego dnia PGE Energia Ciepła S.A. nabyła 4.807.132 akcji Spółki.

Polityka dywidendowa

2017201620152014201320122011201020092008
Wynik netto (w tysiącach złotych)101 339149 156141 735168 49072 86869 28498 31492 962103 46647 547
Dywidenda za rok (w zł/akcja)2,706,586,25---4,413,53,52,05
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)14 90014 900 14 90014 90014 90014 90014 90014 90014 90014 900
Kwota zysku przeznaczona na dywidendę (w tysiącach złotych)40 23098 04293 125---65 70952 15052 15030 545
Procent zysku przeznaczony na dywidendę (%)39,76666---67565064
2018201720162015201420132012201120102009
Dzień ustanowienia prawa do dywidendy19 września20 lipca10 sierpnia ---14 sierpnia22 lipca22 września22 września
Dzień wypłaty dywidendy3 października9 sierpnia30 sierpnia---28 sierpnia10 sieprnia13 października13 października
zip Polityka Dywidendy z dnia 16 kwietnia 2019 r. Pobierz
zip Polityka Dywidendy na lata 2018-2022 Pobierz
pdf Polityka Dywidendy z 2014 r. Pobierz
xlsx Dywidenda 2005-2016 Pobierz

Oferta publiczna

Grudzień 1990 roku – Zespół Elektrociepłowni Wrocław (ZEC Wrocław) z własnej inicjatywy złożył w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych wniosek o przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę prawa handlowego.

1 listopada 1991 roku – firma jako pierwsza w branży rozpoczęła formalnie działalność jako jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa pod nazwą Zespół Elektrociepłowni Wrocław S.A. (ZEC Wrocław S.A.).

Koniec 1991 roku – po przeprowadzonej analizie stanu organizacyjnego firmy Zarząd Spółki zadecydował o wyodrębnieniu nowych, samofinansujących się spółek, zajmujących się działalnością pomocniczą i pozaprodukcyjną.

Koniec 1992 roku – wypracowana została nowa strategia spółki do 2000 roku, określająca plan działań strategicznych, misję firmy oraz program inwestycyjno-modernizacyjny. Podpisano listy intencyjne pomiędzy ZEC Wrocław S.A. a francuską firmą Electricité de France (EDF) i belgijską spółką Tractebel. Efekt wspólnych prac, to opracowany program prywatyzacji spółki z udziałem strategicznych inwestorów zagranicznych.

Niestety, zmiana ustawy prywatyzacyjnej spowodowała wstrzymanie tego procesu. Nad prywatyzacją ciążyły ciągłe zmiany administracji państwowej.

Styczeń 1997 roku – w ramach reformy funkcję właścicielską wobec naszej firmy przejął Minister Skarbu Państwa.

Lipiec 1997 roku – wprowadzono w życie postanowienia nowego Kodeksu Pracy, a władze Spółki wystąpiły do Ministra Przemysłu i Handlu o wznowienie procedury prywatyzacyjnej.

Lipiec 1997 roku – wielka powódź, która trwała we Wrocławiu od 10 lipca do końca miesiąca, stanęła na dalszej drodze do sprywatyzowania Spółki. Woda przedostała się na teren zakładu. Po usunięciu szkód i wznowieniu produkcji kontynuowano prace nad prywatyzacją firmy, które stawały się coraz bardziej widoczne.

6 lipca 1999 roku – Minister Skarbu Państwa zaakceptował koncepcję prywatyzacji ZEC Wrocław S.A. poprzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

3 września 1999 roku – podpisano umowę z Domem Maklerskim Banku Zachodniego na prowadzenie emisji akcji ZEC Wrocław S.A.

26 września 1999 roku – firma przyjęła nową nazwę:

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA
oraz w wersjach skróconych:
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. lub KOGENERACJA S.A.

30 września 1999 roku – do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie złożony został wniosek o dopuszczenie do obrotu publicznego akcji Serii „A” KOGENERACJI S.A.

31 marca 2000 roku – KPWiG dopuściła akcje do obrotu.

26 maja 2000 roku – Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena pierwszego notowania wyniosła 52 zł za jedną akcję, natomiast cenę akcji przy zapisach ustalono na 49 zł.

28 czerwca 2000 roku – odbyło się pierwsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.

Sierpień 2000 roku – rozpoczęto podpisywanie umów o nieodpłatne zbycie akcji KOGENERACJI S.A. przez Skarb Państwa upoważnionym pracownikom firmy.

Listopad 2000 roku – wyemitowano akcje Serii „B”, w całości objęte przez inwestorów.

 

 

 

 

Prospekt emisyjny

pdf Wprowadzenie akcji Serii A Pobierz
pdf Wprowadzenie akcji Serii B Pobierz