<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 17.06.2019, godzina 11.00

1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ

pdf Treść ogłoszenia Pobierz
pdf Treść ogłoszenia - aktualizacja na żądanie Akcjonariusza z dnia 27 maja 2019 Pobierz
pdf Treść ogłoszenia - aktualizacja na żądanie Akcjonariusza z dnia 29 maja 2019 Pobierz

2. Informacje o akcjonariacie

Ogólna liczba akcji w Spółce to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy sztuk).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy).
Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Dokumenty

pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe KOGENERACJI S.A.- 2018 Pobierz
pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. - 2018 Pobierz
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2018 Pobierz
pdf Sprawozdanie Zarządu dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Pobierz
pdf Sprawozdanie RN z wyników oceny Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności RN jako organu Spółki Pobierz
pdf Wniosek Zarządu do WZ - podział zysku netto Pobierz
pdf Wniosek Zarządu do WZ - sprawozdania Pobierz

4. Projekty uchwał WZ

pdf Treść projektów uchwał WZ w dniu 17czerwca 2019 r. Pobierz
zip Uchwały RN opiniujące uchwały WZ Pobierz

W dniu 27 maja 2019 r., zgodnie z żądaniem Akcjonariusza, zaktualizowano uchwałę 2 i dodano uchwałę 9 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (§ 1 ust.7 lit. g Ogłoszenia).

pdf Treść projektów uchwał WZ w dniu 17czerwca 2019 r. - aktualizacja 27 maja 2019 r. Pobierz

W dniu 29 maja 2019 r., zgodnie z żądaniami od Akcjonariuszy, zaktualizowano uchwałę 2 i dodano uchwałę 9 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Dotychczasowa uchwała 9 otrzymała numer 10. Uchwała 10 dotyczy powołania członka lub członków Rady Nadzorczej (§ 1 ust.7 lit. g Ogłoszenia).

pdf Treść projektów uchwał WZ w dniu 17czerwca 2019 r. - aktualizacja 29 maja 2019 r. Pobierz

5. Formularze

pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej Pobierz
pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej Pobierz
pdf Formularz udzielenia pełnomocnictwa (w postaci elektronicznej) Pobierz
pdf Formularz udzielenia pełnomocnictwa Pobierz
pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika Pobierz

6. Podjęte uchwały

zip WZ 17 czerwca 2019 r. treść podjętych uchwał Pobierz

7. Pytania akcjonariuszy

8. Transmisja obrad oraz rejestracja

Spółka nie planuje transmisji obrad oraz rejestracji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 czerwca 2019 r.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 20.05.2022, 11:00

2022-04-22

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 23.11.2021, godz. 11:00

2021-10-27

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 24.06.2021, godz.11:00

2021-05-28

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 1.04.2021, godz. 11:00

2021-03-05

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 18.12.2020, 11:00

2020-11-20

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 22.10.2020, godz. 11:00

2020-09-23

Konkurs na Prezesa Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

2020-09-23

Konkurs na Członka Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

2020-09-23