<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

we offer only aaa https://www.fake-watches.is/. richardmille.to usa launches a variety of skilled, tectonic and unique high-quality watches. replica richard mille has been at the forefront of watch making. swiss www.patekphilippe.to complicated develop disturbed everybody. perfect watches on the best replica site.

Polityka prywatności

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Nr 011/2018 z dnia 05.02.2018
POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES serwisu internetowego www.kogeneracja.com.pl
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego www.kogeneracja.com.pl („Serwis internetowy”) jest spółka Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001010; NIP: 8960000032; REGON: 931020068; o kapitale zakładowym: 74.500.000 zł; adres poczty elektronicznej: kogeneracja@kogeneracja.com.pl („Administrator”).
1.2. Administrator przetwarza dane osobowe udostępniane w ramach Serwisu przez osoby wypełniające formularz kontaktowy: imię i nazwisko, telefon, e-mail oraz ewentualne dane wskazane w treści wiadomości („Dane osobowe”).
1.3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119) („RODO”).
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
2.1. Wyłącznym celem zbierania Danych Osobowych przez Administratora jest zapoznanie się z treścią wiadomości przesłanych przez osoby wypełniające formularz kontaktowy i udzielenie stosownej odpowiedzi.
2.2. W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.
2.3. Dane Osobowe mogą być przekazane do przetwarzania innym spółkom z grupy PGE Energia Ciepła S.A., na podstawie art. 28 RODO.
2.4. Podanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na treść wiadomości zamieszczonej w formularzu kontaktowym.
2.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia pełnej odpowiedzi i może być przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, o ile niezbędność taka wynikać będzie z treści korespondencji.
3. PRAWO KONTROLI
3.1. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.
3.2. Każdej osobie przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z RODO, a w szczególności prawo żądania aktualizacji Danych Osobowych, ich poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach RODO, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych i przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
3.4. Posiadane uprawnienia w zakresie prawa dostępu do treści swoich danych, w tym danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania może Pani/Pan realizować za pośrednictwem poczty elektronicznej: odo@kogeneracja.com.pl
3.5. Ma Pani/Pan prawo również wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2, a po 25 maja 2018 r. do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prywatność.
4. PLIKI COOKIES
4.1. Na stronach Serwisu internetowego wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Plik cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera).
4.2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) zachowania informacji o języku (historia ostatnio wybranego języka); b) wykorzystania informacji przez Google Analytics.
4.3. Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez Google Analytics, które jest internetowym narzędziem wykorzystywanym do analizy statystyk serwisów internetowych (m.in. raportów danych demograficznych i zainteresowań), znajduje się w Polityce Prywatności Google Analytics.
4.4. Na stronie Serwisu internetowego używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.
4.5. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony Serwisu internetowego (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.
4.6. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności w ramach Serwisu internetowego.
4.7. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika / instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.
5. ZABEZPIECZENIA
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki – może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
a. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, wpływających na prawa i obowiązki Administratora lub osób trzecich;
b. rozwoju funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowanego postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mających wpływ na zakres Polityki.
6.2. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Serwisu internetowego informację o zmianach w Polityce.
6.3. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 20.02.2018 roku.