<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

we offer only aaa https://www.fake-watches.is/. richardmille.to usa launches a variety of skilled, tectonic and unique high-quality watches. replica richard mille has been at the forefront of watch making. swiss www.patekphilippe.to complicated develop disturbed everybody. perfect watches on the best replica site.

Co-financing of projects from external funds

Construction of a New Czechnica Power Plant within the EEA funds

The “Construction of a New Czechnica Power Plant” project has been subsidized with the grants of amounting to 30 207 062 PLN, received from Iceland, Liechtenstein and Norway within the EEA funds and with the preferential loans received from the priority programs: National Fund for Environmental Protection and Water Management: „Co-financing of projects implemented under the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021” of PLN 50 million and “Energia Plus” of PLN 300 million.

www.eog.gov.pl

The goal of this project is to improve the supply security of energy, addressed to the end users located within the area of Siechnice and a section of Wrocław, through construction of a new source of highly-efficient cogeneration. The coal source is going to be replaced with the source supplied with low-emission fuel and the negative impact on the natural environment shall be decreased through reduced emission of CO2 and savings of primary energy.

The basic production unit in the planned investments is a combined cycle gas and steam plant, enabling to reach the gross power ranging from: 150 to 180 MWe of electric power and ca. 160 MWt of heat power, composed of:

• 2-3 gas turbines with waste heat boilers fitted with the afterburning system,

• thermal steam and extraction turbine.

Moreover, the plant is going to be equipped with a peak standby boiler house having an expected power of ca. 150 MWt, generating additional heat in the peak periods as well as over planned or emergency shutdowns of the combined cycle gas and steam plant.

Furthermore, the project provides for construction of the heat accumulator with the volume of approx. 13 000 m3, allowing for storage of excess heat generated by the combined cycle gas and steam plant in the form of hot water.

The plant is going to be the monofuel unit using natural gas from the network.

The standby fuel for the gas and oil boiler house will be a light fuel oil.

The generated heat is going to be delivered to the existing thermal system located in the area of Siechnice and the section of Wrocław, whilst electric power is going to be transmitted to the national power grid.

Additionally, the project assumes to carry out non-investment operations, i.e. a communication and promotional campaign as well as educational actions, aimed at spreading knowledge on targets regarding EEA and Norway Funds and raising social awareness of power efficiency, using eco fuels and project’s impact upon the natural environment.

Preparatory actions for executing the project began back in 2018, yet the real implementation of the project has been scheduled for 2021-2024.

The project, when implemented, is going to bring the following ecological results:

• Reducing or avoiding CO2 emission ranging at 622 005,90 t/year

• Saving primary energy ranging at 598 928,89 MWh/year

Target groups (final beneficiaries):

• entire society, including individual and institutional recipients of heat in the area of Siechnice and
a part of Wrocław as well as electricity consumers from the National Power Grid,

• recipients of the communication and promotional campaign and educational actions.

The project „The investment program for the Zgierz Power Plant – building new generation units” has been subsidized with the grants amounting to PLN 21 648 197, received from Island, Liechtenstein and Norway within the EEA funds.

(Polski) Przyłączenia odbiorców do sytemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie

(Polski) Cel projektu:

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz redukcja emisji pyłów poprzez budowę sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków zlokalizowanych wzdłuż planowanej sieci.

Beneficjent: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Długość: 2,84 km

Wartość projektu:

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5 782 820,40 PLN (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia i 40/100 PLN).

2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi  4 692 480,00 PLN (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysięcy czterysta osiemdziesiąt 00/100 PLN).

Wysokość dofinansowania:

Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż  2 019 858,98 PLN (słownie: dwa miliony dziewiętnaście tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem i 98/ 100 PLN). Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji POliŚ dokumentami.

Przyznana pomoc publiczna pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ‐ 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Obowiązek Beneficjenta w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym:

Informujemy, że informacje dotyczące potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać poprzez:

– specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

– elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

Kalendarium

31.12.2020 r. wybudowano i odebrano odcinek sieci ciepłowniczej oraz przyłącza w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczej KOGENERACJI budynku Szkoły oraz Hali Sportowej w Św. Katarzynie przy ul. Głównej 94.

31.12.2021 r. – wybudowano i odebrano odcinek sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Paderewskiego i Rozwadowskiego (etap I).

(Polski) Zaprojektowana trasa sieci:

(Polski) Budowa sieci ciepłowniczych od ul. Bierutowskiej w kierunku osiedla Zakrzów we Wrocławiu

(Polski) Cel projektu:
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz redukcja emisji pyłów poprzez budowę sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków zlokalizowanych wzdłuż planowanej sieci.

Beneficjent: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Długość: 7,77 km

Wartość projektu:

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 11 224 576, 68 PLN (słownie: jedenaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć i 68/100 PLN).

2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 9 114 672, 10 PLN (słownie: dziewięć milionów sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa i 10/100 PLN).

Wysokość dofinansowania:

Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż 3 822 131, 93 PLN (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści jeden i 93/ 100 PLN). Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji POliŚ dokumentami.

Obowiązek Beneficjenta w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym:

Informujemy, że informacje dotyczące potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać poprzez:

– specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
– elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

Kalendarium

W czerwcu 2018 została podpisana umowa z wykonawcą prac związanych z budową sieci ciepłowniczych na terenie Zakrzowa – firmą TERMOEKOLOGIA. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło 11.06.2018.

20.12.2018 r. zakończyły się prace przy realizacji I etapu budowy sieci ciepłowniczej.
Rozpoczęła się realizacja budowy II etapu sieci – zrealizowano przecisk pod torami kolejowymi oraz wiaduktem kolejowym przy ul. Jana III Sobieskiego.

31.12.2020 r. sieć ciepłownicza budowana na Zakrzowie została odebrana i przekazana do eksploatacji. Do sieci zostały przyłączone kolejne przyłącza ciepłownicze – do budynku przy ul. Stoczniowej 7, ul. Stoczniowej 25, ul. Masztowej 1, ul. Masztowej 3-5.

31.12.2021 r. zakończono budowę sieci ciepłowniczej we Wrocławiu i przyłączono kolejnych odbiorców – Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Zatorskiej 45, 47, 49 i 51, 53, 55.

(Polski) Sieć ciepłownicza na Zawidawiu:

(Polski) Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Siechnice w rejonie ulic Czeremchowej, Kalinowej i Prawocińskiej na terenie osiedla Prawocin w Siechnicach

(Polski) Opis projektu:

Budowa sieci ciepłowniczych preizolowanych o łączonej długości 1,35 km od skrzyżowania ulic Zacisze i Opolskiej w kierunku osiedla Prawocin i przyłączenie do sieci istniejących i planowanych budynków jedno i wielorodzinnych. Mieszkańcy kolejnego rejonu Siechnic uzyskają dostęp do ekologicznego, bezpiecznego i komfortowego ciepła sieciowego.

(Polski) Cel projektu:

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz redukcja emisji pyłów poprzez budowę sieci ciepłowniczych i przyłączenie budynków zlokalizowanych wzdłuż planowanych sieci.

Wartość projektu:

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 245 610, 08 PLN (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziesięć złotych i 08/100 PLN).

2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1 825 699, 25 PLN (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 25/100 PLN).

Wysokość dofinansowania:

Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż 812 486, 72 PLN (słownie: osiemset dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć i 72/ 100 PLN), po zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji POliŚ.

Obowiązek beneficjenta w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym:

Informujemy, że informacje dotyczące potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać poprzez:

– specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

– elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Kalendarium:

W styczniu 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie sieci z przedsiębiorstwem Rurbet Sp. z o.o., wyłonionym w postępowaniu przetargowym w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Na początku marca Wykonawca rozpoczął realizację inwestycji.
31.12.2019 r. zakończono budowę sieci ciepłowniczej w ul. Prawocińskiej.
31.12.2021 r. w uzgodnieniu z NGFOŚiGW prowadzono działania w zakresie zwiększenia zakresu umowy o dofinansowanie w celu wykorzystania całej wartości dotacji określonej w umowie o dofinansowanie (w trakcie realizacji podstawowego zakresu umowy wystąpiły oszczędności wpływające na zmniejszenie poziomu dotacji).

(Polski) Zaprojektowana trasa sieci

(Polski) Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa:  Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie: Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

The construction of a wet flue-gas desulphurization system
at the Wrocław Combined Heat and Power Plant for K1, K2 and K3 boilers.

The “Construction of a Wet Flue-Gas Desulphurization System at the Wrocław Combined Heat and Power Plant for K1, K2 and K3 Boilers” project was implemented in 2013 – 2015  in accordance with a co-financing agreement between the Ministry of Environment, through the National Fund for Environmental Protection and Water Management in Warsaw, and Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. The project was subsidized using the funds available under the 2009-2014 Norwegian Financial Mechanism as part of the PL04 programme entitled “Saving Energy and Promoting Renewable Energy Sources”. Part of the project was financed by a preferential loan granted by the Provincial Fund for Environmental Protection and Water Management.

The construction of a denitrification system at the Wrocław Combined Heat and Power Plant for K3 boiler

The “Construction of a denitrification system at the Wrocław Combined Heat and Power Plant for K3 boiler” project was implemented in accordance with a co-financing agreement between the Ministry of Environment, through the National Fund for Environmental Protection and Water Management in Warsaw, and Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. The project was co-financed under the Infrastructure and Environment Operational Program 2007-2013. The investment was implemented in 2013-2015.