<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Project Financing

(Polski) Budowa sieci ciepłowniczych od ul. Bierutowskiej w kierunku osiedla Zakrzów we Wrocławiu

(Polski) Cel projektu:
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz redukcja emisji pyłów poprzez budowę sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków zlokalizowanych wzdłuż planowanej sieci.

Beneficjent: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Długość: 7,77 km

Wartość projektu:

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 11 224 576, 68 PLN (słownie: jedenaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć i 68/100 PLN).

2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 9 114 672, 10 PLN (słownie: dziewięć milionów sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa i 10/100 PLN).

Wysokość dofinansowania:

Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż 3 822 131, 93 PLN (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści jeden i 93/ 100 PLN). Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji POliŚ dokumentami.

Obowiązek Beneficjenta w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym:

Informujemy, że informacje dotyczące potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać poprzez:

– specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mir.gov.pl
– elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

Kalendarium

W czerwcu 2018 została podpisana umowa z wykonawcą prac związanych z budową sieci ciepłowniczych na terenie Zakrzowa – firmą TERMOEKOLOGIA. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w dniu 11.06.2018.

W dniu 20.12.2018 r. zakończyły się prace przy realizacji I etapu budowy sieci ciepłowniczej.
Rozpoczęła się realizacja budowy II etapu sieci – zrealizowano przecisk pod torami kolejowymi oraz wiaduktem kolejowym przy ul. Jana III Sobieskiego.

(Polski) Zaprojektowana trasa sieci:
 

(Polski) Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Siechnice w rejonie ulic Czeremchowej, Kalinowej i Prawocińskiej na terenie osiedla Prawocin w Siechnicach

(Polski) Opis projektu:

Budowa sieci ciepłowniczych preizolowanych o łączonej długości 1,35 km od skrzyżowania ulic Zacisze i Opolskiej w kierunku osiedla Prawocin i przyłączenie do sieci istniejących i planowanych budynków jedno i wielorodzinnych. Mieszkańcy kolejnego rejonu Siechnic uzyskają dostęp do ekologicznego, bezpiecznego i komfortowego ciepła sieciowego.

(Polski) Cel projektu:

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz redukcja emisji pyłów poprzez budowę sieci ciepłowniczych i przyłączenie budynków zlokalizowanych wzdłuż planowanych sieci.

Wartość projektu:

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 245 610, 08 PLN (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziesięć złotych i 08/100 PLN).

2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1 825 699, 25 PLN (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 25/100 PLN).

Wysokość dofinansowania:

Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż 812 486, 72 PLN (słownie: osiemset dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć i 72/ 100 PLN), po zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji POliŚ.

Obowiązek beneficjenta w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym:

Informujemy, że informacje dotyczące potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać poprzez:

– specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mir.gov.pl
– elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Kalendarium:

W styczniu 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie sieci z przedsiębiorstwem Rurbet Sp. z o.o., wyłonionym w postępowaniu przetargowym w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Na początku marca Wykonawca rozpoczął realizację inwestycji.

(Polski) Zaprojektowana trasa sieci

(Polski) Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa:  Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie: Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

The construction of a wet flue-gas desulphurization system
at the Wrocław Combined Heat and Power Plant for K1, K2 and K3 boilers.

The “Construction of a Wet Flue-Gas Desulphurization System at the Wrocław Combined Heat and Power Plant for K1, K2 and K3 Boilers” project is being carried out under a co-financing agreement between the Ministry of Environment, through the National Fund for Environmental Protection and Water Management in Warsaw, and Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. The project was financed using the funds available under the 2009-2014 Norwegian Financial Mechanism as part of the PL04 programme entitled “Saving Energy and Promoting Renewable Energy Sources”.

The construction of a denitrification system at the Wrocław Combined Heat and Power Plant for K3 boiler

Construction of a gas-based cogeneration source at the Zawidawie Combined Heat and Power Plant.

On 11 June 2012, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. signed, at the office of the Lower Silesian Intermediate Body, an agreement for the co-financing of a project named “Construction of a Gas-Based Cogeneration Source at the Zawidawie Combined Heat and Power Plant”.
The Company received a non-repayable grant of PLN 2,770,731.71 from the European Regional Development Fund as part of the Regional Operation Programme for Dolnośląskie Voivodeship, Priority 5 Regional Environmentally-Friendly Energy Infrastructure (Energy), Action 5.3 Heating and Cogeneration.

The forecast net cost of the project for the years 2012 and 2013 was
PLN 9,841,727.37.

The project envisaged the construction of a gas-fired CHP unit at the Zawidawie Combined Heat and Power Plant, intended to satisfy 100% of demand for thermal capacity outside the heating season (hot water for taps) and support water boilers during the heating season (operation of the CHP unit as part of the base load) and, as a side benefit, generate electricity with an overall efficiency of more than 85%.

The project was mainly intended to satisfy the demand of local customers for heat and electricity with highly efficient conversion of the chemical energy of primary fuels, which is the key advantage of cogeneration systems. This technology ensures high energy efficiency by reducing the unit consumption of primary energy, which, as a result, improves the state of the environment.

The environmental benefits of using the CHP unit are reduced emissions of harmful substances, particularly greenhouse gases, into the environment.

(Polski) Rozbudowa sieci ciepłowniczej w południowo-zachodniej Świętej Katarzynie

(Polski) Rozbudowa sieci ciepłowniczej w południowo-zachodniej Świętej Katarzynie, w rejonie ulic: Wiśniowa, Różana, Parkowa w latach 2013-2014. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (wysokość dofinansowania: 294 760 zł).

(Polski) Trasa sieci do rozbudowy Download