<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

W dniu 1 lutego 2018 roku PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Wzywający”) za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2.383.999 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela („Akcje”) wyemitowanych przez Spółkę KOGENERACJA S.A., po cenie 81,80 PLN za każdą Akcję, uprawniających do wykonywania 16,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Wezwanie”).

Podmiotem nabywającym Akcje jest PGE Energia Ciepła S.A. („Nabywający”).

W przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu, zapisy potrwają od 21 lutego 2018 r. do 6 marca 2018 r.

Pełny tekst wezwania w załączonym pliku.

pdf Wezwanie na sprzedaż akcji KOGENERACJI S.A. ogłoszone przez PGE S.A. w dniu 1 lutego 2018 roku Pobierz

Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

2018-02-15

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za 2017 r.

2018-02-12

Wezwanie na sprzedaż akcji KOGENERACJI S.A. ogłoszone przez PGE S.A. w dniu 1 lutego 2018 roku

2018-02-01

Publikacja szacunków wybranych danych finansowych

2018-02-01

Począwszy od 2018 roku KOGENERACJA S.A. będzie publikowała szacunki danych finansowych w formie raportu bieżącego oraz na swojej stronie internetowej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 21.09.2017

2017-08-23

Ranking „Najskuteczniejsi prezesi 2016”

2017-05-31

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 20.04.2017

2017-03-23

Nasza strona internetowa w II etapie Konkursu Złota Strona Emitenta X

2017-02-18

17 lutego 2017 roku zakończono I etap Konkursu Złota Strona Emitenta X, w którym zostało ocenionych 889 stron internetowych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do II etapu przeszło 57spółek giełdowych, w tym KOGENERACJA S.A. w grupie 11 spółek indeksu sWIG80.