<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
serwisu internetowego www.kogeneracja.com.pl

1.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego www.kogeneracja.com.pl („Serwis internetowy”) jest spółka Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001010; NIP: 8960000032; REGON: 931020068; o kapitale zakładowym: 74 500 000 zł; adres poczty elektronicznej: kogeneracja@kogeneracja.com.pl („Administrator”).

1.2.      Administrator przetwarza dane osobowe udostępniane w ramach Serwisu przez osoby wypełniające formularz kontaktowy: imię i nazwisko, telefon, e-mail oraz ewentualne dane wskazane w treści wiadomości („Dane osobowe”).

1.3.      Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm., tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922) („Ustawa”).

2.         CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1.      Wyłącznym celem zbierania Danych Osobowych przez Administratora jest zapoznanie się z treścią wiadomości przesłanych przez osoby wypełniające formularz kontaktowy i udzielenie stosownej odpowiedzi.

2.2.      W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

2.3.      Dane Osobowe mogą być przekazane do przetwarzania innym spółkom z grupy, na podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy.

2.4.      Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udzielenia odpowiedzi na treść wiadomości zamieszczonej w formularzu kontaktowym.

3.         PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

3.1.      Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.

3.2.      Każdej osobie przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z Ustawy, a w szczególności prawo żądania aktualizacji Danych Osobowych, ich poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach Ustawy.

4.         PLIKI COOKIES

4.1.      Na stronach Serwisu internetowego wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Plik cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera).

4.2.      Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)         zachowania informacji o języku (historia ostatnio wybranego języka);
b)         wykorzystania informacji przez Google Analytics.

4.3.      Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez Google Analytics, które jest internetowym narzędziem wykorzystywanym do analizy statystyk serwisów internetowych (m.in. raportów danych demograficznych i zainteresowań), znajduje się w Polityce Prywatności Google Analytics.

4.4.      Na stronie Serwisu internetowego używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

4.5.      Pliki cookies wykorzystywane na stronie Serwisu internetowego:

 

Rodzaj
Opis
Przykład
Czas wygaśnięcia
Funkcjonalność
Zapisują preferencje co do wybranego języka.

Zewnętrzne
Wykorzystywane do celów wewnętrznych: pozwalają usprawnić działanie strony internetowej na podstawie sposobu korzystania przez użytkowników.
4.6.      Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony Serwisu internetowego (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.

4.7.      Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności w ramach Serwisu internetowego.

4.8.      Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika / instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.

5.         ZABEZPIECZENIA

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.      Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki – może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

a.         zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, wpływających na prawa i obowiązki Administratora lub osób trzecich;

b.         rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie / wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

6.2.      Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Serwisu internetowego informację o zmianach w Polityce.

6.3.      Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 10.11.2016r. .