<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. każda organizacja, osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka, bądź inny podmiot zlokalizowany na terenie Unii Europejskiej, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, obowiązany jest do przestrzegania RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119).

 

  • Zgodnie z RODO:

1. Danymi osobowymi są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Przetwarzanie danych osobowych to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

  • Spółka: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław, będąc w rozumieniu RODO Administratorem danych osobowych obowiązana jest na podstawie art. 13 ust. 1 – 2 oraz art. 14 ust. 1 – 2 RODO poinformować nie tylko o tym, że jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z prawem oraz w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo, lecz także o tym, że:

1. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem adresu pocztowego: Inspektor Ochrony Danych, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław oraz adresu e-mail: odo@kogeneracja.com.pl

2. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami o ochronie danych osobowych:

a. w celu zawarcia i wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w tym w celu określenia technicznych warunków przyłączenia do sieci oraz zawarcia i realizacji umowy o przyłączenie nieruchomości i obiektów do sieci, świadczenia usług sprzedaży energii, usług przesyłu energii, umów o roboty budowlane
w zakresie budowy infrastruktury ciepłowniczej oraz umów w zakresie zarządzania sieciowym majątkiem dystrybucyjnym (remonty, modernizacje, konserwacje, serwis, usuwanie usterek i awarii);

b. w celu wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, wynikających z przepisów prawa energetycznego, przepisów o statystyce publicznej, przepisów prawa podatkowego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w celu zapewniania bezpieczeństwa energetycznego sieci i ciągłości dostaw energii;

c. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), o ile zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach wyrażono. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody;

d. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) na potrzeby:

  • zapewnienia bezpieczeństwa osób, informatycznego, ochrony mienia i informacji,
  • ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń,
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług,
  • realizacji pełnomocnictw,
  • przetwarzania danych osób działających na rzecz Klientów oraz Kontrahentów,
  • sprawdzania i zapewnienia najwyższej jakości usług,
  • usuwania usterek i awarii,
  • dokonywania modernizacji, remontów, serwisu i konserwacji urządzeń ciepłowniczych i elektroenergetycznych.

 

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:

a) z Grupy Kapitałowej PGE,

b) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, prokuratura, komornicy, organy państwowe), w tym na podstawie przepisów prawa energetycznego,

c) podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi w zakresie obsługi i realizacji procesu przyłączenia,

d) podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi m.in. doradcze, audytorskie, kontrolne, prawne, windykacyjne,

e) podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi w zakresie obsługi i realizacji procesu serwisu, konserwacji, modernizacji, remontów, usuwania usterek i awarii, odczytów zużycia ciepła, wody i energii elektrycznej

f) dystrybutorzy energii,

g) biura informacji gospodarczej,

h) nabywcy wierzytelności.

4. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami
i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności.

5. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej.

6. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania,
to jest:

a. w celu zawarcia i wykonania umów o przyłączenie nieruchomości i obiektów do sieci: przez okres realizacji oraz okres umowy i rękojmi, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,

b. w celu zawarcia i wykonania umów świadczenia usług sprzedaży energii: do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,

c. w celu zawarcia i wykonania umów o roboty budowlane w zakresie budowy infrastruktury ciepłowniczej: do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,

d. w celu wypełnienia ciążących na Spółce obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO): do czasu wypełnienia tych obowiązków,

e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO): do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie,

f. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – z poszanowaniem Państwa praw i wolności, do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

7. Mają Państwo prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub do ich usunięcia,

b. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody,

c. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

– z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku, gdy Spółka przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

– w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO),

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowych niezgodnie z postanowieniami RODO.

8. Aby umożliwić nam wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci oraz zawarcie i realizację umów oraz świadczenie usług sprzedaży energii, są Państwo zobowiązani do podania nam swoich danych osobowych. Wobec powyższego przetwarzane przez nas dane osobowe pochodzą co do zasady bezpośrednio od Państwa.

9. Kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa możemy pozyskiwać m.in.:

a. od osoby reprezentującej Państwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

b. od podmiotów, którym udzieliliście Państwo zgody na ich przekazanie,

c. z Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego,

10. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany i dane nie są przez Spółkę profilowane.

W celu podjęcia przez Spółkę czynności na Państwa żądanie, w tym wniesienia żądania zrealizowania poszczególnych praw, bądź zgłoszenia naruszenia ochrony danych można skorzystać z niżej umieszczonego kwestionariusza:

 

Formularz kontaktowy