<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1> Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

O Spółce

Spółka

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. 

KOGENERACJA S.A. jest producentem ciepła sieciowego i energii elektrycznej  w układzie skojarzonym. Dzięki takiemu procesowi technologicznemu udaje się nam realizować wymóg oszczędnego i mało uciążliwego dla środowiska naturalnego wytwarzania dwóch niezbędnych dziś rodzajów energii. Ma to ogromne znaczenie dla aglomeracji wrocławskiej, w której zlokalizowane są nasze zakłady.

Poznaj proces produkcji ciepła i energii elektrycznej.

 

Nasza działalność produkcyjna realizowana jest z pomocą następujących urządzeń wytwórczych:

 

Elektrociepłownia Wrocław (262,6 MW mocy elektrycznej + 812 MW mocy cieplnej):

 • blok ciepłowniczy BC-50 (54,6 MW mocy elektrycznej + 116 MW mocy cieplnej)
 • 2 bloki ciepłownicze BC-100 (104 MW mocy elektrycznej + 208 MW mocy cieplnej każdy)
 • 2 kotły wodne WP-120 (140 MW mocy cieplnej każdy)

Zgłoszenie ZZR Elektrociepłownia Wrocław

Elektrociepłownia Czechnica (100 MW mocy elektrycznej + 247 MW mocy cieplnej):

 • 2 kotły OP-130 (98,5 MW mocy cieplnej każdy)
 • 1 kocioł OP-130 (71,0 MW mocy cieplnej)
 • 1 kocioł fluidalny BFB – 100% biomasy (75,9 MW mocy cieplnej)
 • 2 turbozespoły (50 MW mocy elektrycznej + 123,5 MW mocy cieplnej każdy)

 

Elektrociepłownia Zawidawie (2,67 MW mocy elektrycznej + 21,15 MW mocy cieplnej):

 • 2 kotły gazowe (9,3 MW mocy cieplnej każdy)
 • agregat kogeneracyjny (2,67 MW mocy elektrycznej + 2,55 MW mocy cieplnej).

 

Zarząd

Wojciech Heydel
Prezes Zarządu
Marek Salmonowicz
Członek Zarządu
Maciej Tomaszewski
Członek Zarządu
Krzysztof Wrzesiński
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Thierry Doucerain
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adriana Carrez
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Roman Nowak
Sekretarz Rady Nadzorczej

Pozostali

Nicolas Deblaye
Członek Rady Nadzorczej
Raimondo Eggink
Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Grodzki
Członek Rady Nadzorczej
Laurent Guillermin
Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Skóra
Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat

Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KOGENERACJI S.A.

 • EDF Polska S.A.
 • EDF Investment III B.V.
 • Aviva OFE BZ WBK
 • OFE PZU "Złota Jesień"
 • Nationale Nederlanden OFE
 • Nordea OFE *
 • Aegon OFE *
 • Pozostali

 

(*) W dniu 1 września 2017 roku Aegon PTE S.A. przejęło zarządzanie funduszem Nordea OFE. Proces łączenia funduszy potrwa do 17 listopada br.

Po przejęciu zarządzania Nordea OFE, według stanu na dzień 1 września 2017 r. oba fundusze zarządzane przez Aegon PTE S.A. posiadają łącznie 960 690 akcji Spółki, co stanowi 6,45% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 960 690 głosów, to jest 6,45% ogólnej liczby głosów.

 

Dokumenty korporacyjne

pdf Statut Spółki Pobierz
pdf Regulamin Walnego Zgromadzenia Pobierz
pdf Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz
pdf Regulamin Zarządu Pobierz