<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Dofinansowania projektów

Wykonanie instalacji mokrego odsiarczania spalin
w Elektrociepłowni Wrocław dla kotłów K1, K2, K3 

Projekt „Wykonanie instalacji mokrego odsiarczania spalin w elektrociepłowni Wrocław dla kotłów K1, K2, K3” jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Ministerstwem Środowiska, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Projekt sfinansowano ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Budowa źródła skojarzonego opartego na gazie w EC Zawidawie

11 czerwca 2012 r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podpisał w siedzibie dolnośląskiej instytucji pośredniczącej we Wrocławiu umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa źródła skojarzonego opartego na gazie w EC Zawidawie”.

Spółka otrzymała bezzwrotną dotację w kwocie 2 770 731,71 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Priorytet V Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka”), działanie 5.3 „Ciepłownictwo i kogeneracja”.

Przewidywany koszt przedsięwzięcia w latach 2012-2013 wyniósł ogółem 9 841 727,37 zł netto.

Projekt przewidywał zabudowę agregatu kogeneracyjnego opalanego gazem ziemnym w EC Zawidawie, którego zadaniem będzie dostarczenie 100% zapotrzebowania mocy cieplnej w sezonie pozagrzewczym (ciepłej wody użytkowej) oraz wspomaganie kotłów wodnych w sezonie grzewczym (praca agregatu w podstawie), a przy okazji – produkcja energii elektrycznej ze sprawnością ogólną powyżej 85%.

Projekt miał przede wszystkim za cel pokrycie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną lokalnych odbiorców, przy wysokiej sprawności przetwarzania energii chemicznej paliw pierwotnych, co jest podstawową zaletą układów kogeneracyjnych. Technologia ta zapewnia wysoką efektywność energetyczną poprzez zmniejszenie jednostkowego zużycia energii pierwotnej, co w efekcie wpływa na poprawę stanu środowiska.

Korzyści środowiskowe wynikające z działania agregatu to ograniczenia emisji szkodliwych substancji, w szczególności gazów cieplarnianych do środowiska.