<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Dofinansowania projektów

Budowa sieci ciepłowniczych od ul. Bierutowskiej w kierunku osiedla Zakrzów we Wrocławiu

Cel projektu:
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz redukcja emisji pyłów poprzez budowę sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków zlokalizowanych wzdłuż planowanej sieci.

Beneficjent: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Długość: 7,77 km

Wartość projektu:

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 11 224 576, 68 PLN (słownie: jedenaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć i 68/100 PLN).

2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 9 114 672, 10 PLN (słownie: dziewięć milionów sto czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa i 10/100 PLN).

Wysokość dofinansowania:

Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż 3 822 131, 93 PLN (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści jeden i 93/ 100 PLN). Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji POliŚ dokumentami.

Obowiązek Beneficjenta w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym:

Informujemy, że informacje dotyczące potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać poprzez:

– specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mir.gov.pl
– elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

Kalendarium

W czerwcu 2018 została podpisana umowa z wykonawcą prac związanych z budową sieci ciepłowniczych na terenie Zakrzowa – firmą TERMOEKOLOGIA. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w dniu 11.06.2018.

W dniu 20.12.2018 r. zakończyły się prace przy realizacji I etapu budowy sieci ciepłowniczej.
Rozpoczęła się realizacja budowy II etapu sieci – zrealizowano przecisk pod torami kolejowymi oraz wiaduktem kolejowym przy ul. Jana III Sobieskiego.

Zaprojektowana trasa sieci:
 

Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Siechnice w rejonie ulic Czeremchowej, Kalinowej i Prawocińskiej na terenie osiedla Prawocin w Siechnicach

Opis projektu:

Budowa sieci ciepłowniczych preizolowanych o łączonej długości 1,35 km od skrzyżowania ulic Zacisze i Opolskiej w kierunku osiedla Prawocin i przyłączenie do sieci istniejących i planowanych budynków jedno i wielorodzinnych. Mieszkańcy kolejnego rejonu Siechnic uzyskają dostęp do ekologicznego, bezpiecznego i komfortowego ciepła sieciowego.

Cel projektu:

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz redukcja emisji pyłów poprzez budowę sieci ciepłowniczych i przyłączenie budynków zlokalizowanych wzdłuż planowanych sieci.

Wartość projektu:

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 245 610, 08 PLN (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziesięć złotych i 08/100 PLN).

2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1 825 699, 25 PLN (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 25/100 PLN).

Wysokość dofinansowania:

Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż 812 486, 72 PLN (słownie: osiemset dwanaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć i 72/ 100 PLN), po zatwierdzeniu wydatków kwalifikowanych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji POliŚ.

Obowiązek beneficjenta w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym:

Informujemy, że informacje dotyczące potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać poprzez:

– specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mir.gov.pl
– elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Kalendarium:

W styczniu 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie sieci z przedsiębiorstwem Rurbet Sp. z o.o., wyłonionym w postępowaniu przetargowym w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Na początku marca Wykonawca rozpoczął realizację inwestycji.

Zaprojektowana trasa sieci

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa:  Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie: Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Wykonanie instalacji mokrego odsiarczania spalin
w Elektrociepłowni Wrocław dla kotłów K1, K2, K3 

Projekt „Wykonanie instalacji mokrego odsiarczania spalin w elektrociepłowni Wrocław dla kotłów K1, K2, K3” jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą pomiędzy Ministerstwem Środowiska, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Projekt sfinansowano ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Wykonanie instalacji odazotowania spalin w Elektrociepłowni Wrocław dla kotła nr 3

Budowa źródła skojarzonego opartego na gazie w EC Zawidawie

11 czerwca 2012 r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podpisał w siedzibie dolnośląskiej instytucji pośredniczącej we Wrocławiu umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa źródła skojarzonego opartego na gazie w EC Zawidawie”.

Spółka otrzymała bezzwrotną dotację w kwocie 2 770 731,71 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Priorytet V Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka”), działanie 5.3 „Ciepłownictwo i kogeneracja”.

Przewidywany koszt przedsięwzięcia w latach 2012-2013 wyniósł ogółem 9 841 727,37 zł netto.

Projekt przewidywał zabudowę agregatu kogeneracyjnego opalanego gazem ziemnym w EC Zawidawie, którego zadaniem będzie dostarczenie 100% zapotrzebowania mocy cieplnej w sezonie pozagrzewczym (ciepłej wody użytkowej) oraz wspomaganie kotłów wodnych w sezonie grzewczym (praca agregatu w podstawie), a przy okazji – produkcja energii elektrycznej ze sprawnością ogólną powyżej 85%.

Projekt miał przede wszystkim za cel pokrycie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną lokalnych odbiorców, przy wysokiej sprawności przetwarzania energii chemicznej paliw pierwotnych, co jest podstawową zaletą układów kogeneracyjnych. Technologia ta zapewnia wysoką efektywność energetyczną poprzez zmniejszenie jednostkowego zużycia energii pierwotnej, co w efekcie wpływa na poprawę stanu środowiska.

Korzyści środowiskowe wynikające z działania agregatu to ograniczenia emisji szkodliwych substancji, w szczególności gazów cieplarnianych do środowiska.

 

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w południowo-zachodniej Świętej Katarzynie

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w południowo-zachodniej Świętej Katarzynie, w rejonie ulic: Wiśniowa, Różana, Parkowa w latach 2013-2014. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (wysokość dofinansowania: 294 760 zł).

pdf Trasa sieci do rozbudowy Pobierz