<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 21.09.2017, godzina 11:00

OGŁOSZENIE

o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na 21 września 2017 r. w siedzibie Spółki

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza na stronie internetowej Spółki porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zwołane zostało na dzień 21 września 2017 roku w siedzibie Spółki we Wrocławiu (50-220), ul. Łowiecka 24, zmieniony na żądanie akcjonariusza złożone 31 sierpnia 2017 r.

Żądanie dotyczy umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęcia uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd informuje, że zmianie ulega punkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 września 2017 r. poprzez dodanie po literze b) litery c) w brzmieniu: „zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki”.

 

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawia się następująco:

„1)    Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2)      Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)      Przyjęcie porządku obrad.
5)      Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki,
b)    obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
c)    zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
6)      Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Projekt uchwały przekazany przez akcjonariusza publikujemy w załączeniu.

pdf Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Pobierz

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

pdf Treść ogłoszenia - uzupełniona 1 września 2017 r. Pobierz
pdf Treść ogłoszenia Pobierz

2. Informacje o akcjonariacie

  • Ogólna liczba akcji w Spółce to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy sztuk).
  • Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia to 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy).
  • Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

 

3. Projekty uchwał NWZ

pdf Treść projektów uchwał NWZ - uzupełniona 1 września 2017 r. Pobierz
pdf Treść projektów uchwał NWZ Pobierz

4. Formularze

pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej Pobierz
pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej Pobierz
pdf Formularz udzielenia pełnomocnictwa (w postaci elektronicznej) Pobierz
pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika - uzupełniony 1 września 2017 r. Pobierz
pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika Pobierz

 

5. Podjęte uchwały

pdf Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 września 2017 Pobierz

 

6. Pytania akcjonariuszy

 

7. Transmisja obrad oraz rejestracja

Spółka nie planuje transmisji obrad oraz rejestracji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21 września 2017 r.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 21.09.2017

2017-08-23

Ranking „Najskuteczniejsi prezesi 2016”

2017-05-31

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 20.04.2017

2017-03-23

Nasza strona internetowa w II etapie Konkursu Złota Strona Emitenta X

2017-02-18

17 lutego 2017 roku zakończono I etap Konkursu Złota Strona Emitenta X, w którym zostało ocenionych 889 stron internetowych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do II etapu przeszło 57spółek giełdowych, w tym KOGENERACJA S.A. w grupie 11 spółek indeksu sWIG80.

KOGENERACJA S.A. po raz siódmy w gronie spółek odpowiedzialnych społecznie

2016-12-15

14 grudnia 2016 r. GPW ogłosiła skład indeksu Respekt. KOGENERACJA S.A. już po raz siódmy utrzymuje swoją pozycję w gronie spółek odpowiedzialnych społecznie. Wrocławska spółka, jako pierwsza na Dolnym Śląsku, dołączyła do Respect Index 31 stycznia 2012 roku (IV edycja).

Certyfikat C-ISR-0001

2016-12-06

6 grudnia 2016 roku KOGENERACJA S.A., jako pierwsza Spółka notowana na GPW uzyskała certyfikat C-ISR-0001 potwierdzający zgodność Indywidualnego Standardu Raportowania z Ogólnym Standardem Raportowania 1 i 2.

Publikacja raportu za III kwartał 2016 r.

2016-11-10

W dniu 10 listopada 2016 r. Spółka opublikowała wyniki kwartalne.