<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Wskaźniki

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej Wpc dla sieci ciepłowniczej za rok 2017

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. jest głównym dostawcą ciepła sieciowego do sieci ciepłowniczej miasta Wrocławia. Ciepło to wytwarzane jest w wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem technologii współspalania biomasy z węglem, spełniając wymogi zawarte w art. 9 l ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.

Wielkość wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej Wpc dla sieci ciepłowniczej za rok 2017 z KOGENERACJI S.A. została wyznaczona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Wskaźnik Wpc za rok 2017  = 0,879

Udział ciepła wytworzonego z OZE

Procentowy udział ciepła wytworzonego z OZE w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczych w 2017 r. wynosił 6%.

Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez KOGENERACJĘ S.A. w roku 2016 oraz o wpływie wytworzenia tej energii na środowisko naturalne

pdf Struktura paliw 2016 Pobierz