<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Ład korporacyjny

Zarząd

Paweł Szczeszek
Prezes Zarządu
Paweł Strączyński
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Jakub Frejlich
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Radosław Woszczyk
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Roman Nowak
Sekretarz Rady Nadzorczej

Pozostali

Piotr Szczepiórkowski
Członek Rady Nadzorczej
Maciej Jankiewicz
Członek Rady Nadzorczej
Radosław Pobol
Członek Rady Nadzorczej
Hanna Mazurkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Komitety

W ramach Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. powołano dwa Komitety stałe: Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń.

 

Komitet Audytu

Maciej JankiewiczPrzewodniczący Komitetu Audytu
Piotr SzczepiórkowskiCzłonek Komitetu Audytu
Radosław WoszczykCzłonek Komitetu Audytu

Do zadań Komitetu Audytu należy:

 • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 • monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
 • rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

Informacja o spełnieniu kryteriów niezależności

Członkami Komitetu Audytu spełniającymi kryteria niezależności, zgodnie art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), są: Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Maciej Jankiewicz oraz Członek Komitetu Audytu Pan Piotr Szczepiórkowski.

Członkami Komitetu Audytu spełniającymi kryterium niezależności, zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej (Załącznik II) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) są Przewodniczący Komitetu Audytu Pan Maciej Jankiewicz oraz Członek Komitetu Audytu Pan Piotr Szczepiórkowski.

Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w dziedzinie finansów oraz w branży, w której działa Emitent.

 

Komitet Wynagrodzeń

Jakub FrejlichPrzewodniczący Komitetu Wynagrodzeń
Roman NowakCzłonek Komitetu Wynagrodzeń
Radosław PobolCzłonek Komitetu Wynagrodzeń
Radosław WoszczykCzłonek Komitetu Wynagrodzeń

Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy:

 •  tworzenie projektów umów w procesie zatrudniania nowych członków Zarządu,
 •  monitorowanie realizacji systemu wynagrodzeń Zarządu zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Zarządu,
 •  rekomendowanie wynagrodzeń premiowych Zarządu,
 •  monitorowanie świadczeń dodatkowych dla Zarządu wynikających z umów.

 

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i oświadczenia

pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2018 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2018 r. (KSH) Pobierz
pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. oceny sprawozdań 2018 Pobierz
pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu 2018 Pobierz
pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru firmy audyt. 2018 Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2017 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2017 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2016 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2016 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2015 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2015 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2014 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2014 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2013 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2013 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2012 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2012 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za 2011 r. Pobierz
pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2011 r. Pobierz

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką.

Zasady ładu korporacyjnego spółek notowanych w Polsce opracowane zostały przez organizatora obrotu. Od 1 stycznia 2016 r. Spółka stosuje nowe zasady „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (DPSN 2016). Treść dokumentu dostępna jest na stronie internetowej GPW dedykowanej zasadom ładu korporacyjnego www.corp-gov.gpw.pl.

 

pdf Raport na temat stanu stosowania przez KOGENERACJĘ S.A. rekomendacji i zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW Pobierz

O pozostałych raportach dotyczących stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych informujemy w zakładce Raporty.

Inne informacja dotyczące ładu korporacyjnego:

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej KOGENERACJI S.A. w latach 2014-2018

 

ZARZĄD
31.12.201831.12.201731.12.201631.12.201531.12.2014
I. osób%I. osób%I. osób%I. osób%I. osób%
Kobiety----------
Mężczyźni21004100410041004100
Razem21004100410041004100
RADA NADZORCZA
31.12.201831.12.201731.12.201631.12.201531.12.2014
I. osób%I. osób%l.osób%I. osób%I. osób%
Kobiety----114114114
Mężczyźni71006100686686686
Razem71006100710071007100

Informacja o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd informuje, że wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych odbywa się zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 (Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649). Spółka nie ustalała dodatkowych reguł dotyczących powyższego zagadnienia.

 

Polityka różnorodności

Działanie na rzecz różnorodności oznacza przyciąganie oraz utrzymanie niezbędnych kompetencji, a także umożliwienie rozwoju osobom utalentowanym bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, zdolności i wygląd, religie i opinie, orientacje seksualną, czy równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Promując ideę „różnorodności”, KOGENERACJA S.A. pragnie w szczególny sposób zwrócić uwagę swoich pracowników na cztery kwestie, takie jak:

 • równość pozycji kobiet i mężczyzn;
 • różnorodność wiekowa w pracy;
 • równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym;
 • zawodowa integracja niepełnosprawnych.

Celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie środowiska pracy atrakcyjnego dla rozwoju zawodowego i osobistego oraz korzystnego dla wyrażenia potencjału i działania każdego pracownika, co przyczynia się do efektywności organizacji i rozwijania zdolności do innowacji, a także jest realizacją podjętego zobowiązania do odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.

Spółka podejmuje działania skierowane do wybranych grup pracowniczych:

 • utworzona została sieć kobiet, której celem jest wspieranie rozwoju zawodowego kobiet w organizacji poprzez: cykl specjalistycznych szkoleń z zakresu budowania kompetencji, konferencje, itp.;
 • spółka przyjęła zasadę różnorodności w procesie rekrutacji – wprowadzono zapisy, iż w procesach rekrutacji 30% kandydatów powinny stanowić kobiety;
 • projekt Ready For the futur („Gotowi na przyszłość”) , będący odpowiedzią na problemy demograficzne kraju i spółki;
 • promowanie aktywnego wspierania działań na rzecz zdrowia i równowagi życie zawodowe -życie prywatne.

Spółka komunikuje wewnętrznie i zewnętrznie swoje podejście do zagadnienia różnorodności:

 • KOGENERACJA sygnatariuszem Karty Różnorodności czyli międzynarodowej inicjatywy promowanej przez Komisję Europejską, która zobowiązuje organizacje do prowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością, zapewnienia równości w zakresie dostępu do awansów i szkoleń, a także aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy;
 • praktyczny przewodnik zarządzania różnorodnością dla menedżerów;
 • kampania dotycząca stereotypów na temat płci, niepełnosprawności, dostępu do awansów (maj 2015 roku);
 • Diversity Day – Dzień Różnorodności obchodzony każdego roku w Polsce i na świecie (21 maja);
 • monitorowanie i raportowanie według podziału na wiek i płeć: zatrudnienie, wykształcenie, wynagrodzenia (miesięcznie);
 • środowisko pracy wolne od mobbingu – wydano Regulamin przeciwdziałania mobbingowi (02.11.2015) – szkolenie dla kierowników, Zarządu, Rady Etyki.

 

Dokumenty korporacyjne

pdf Statut KOGENERACJI S.A. Pobierz
pdf Regulamin Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A Pobierz
pdf Regulamin Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. Pobierz
pdf Regulamin Zarządu KOGENERACJI S.A. Pobierz

Raporty EBI

EBI_03 04.07.2019, 12:14

Powołanie Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

EBI_02 18.06.2019, 11:36

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

EBI_01 09.05.2019, 12:11

Wdrożenie zasady II.Z.2. zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

EBI_06 13.12.2018, 15:40

Zmiana składu Komitetu Audytu

EBI_05 29.11.2018, 15:38

Uzupełnienie składu Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń

EBI_04 25.04.2018, 15:37

Powołanie Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

EBI_03 09.04.2018, 17:49

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

EBI_02 13.03.2018, 09:56

Wdrożenie zasady II.Z.3. i II.Z.8. zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

EBI_01 08.02.2018, 12:50

Powołanie Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

EBI_01 20.10.2017

Powołanie Przewodniczącego i zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

EBI_02 25.01.2016

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

EBI_01 22.01.2016

Zmiana składu Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń

EBI_01 12.03.2014

Informacja o niestosowaniu zasady części IV pkt 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych (DPSN) na GPW

EBI_01 13.06.2013

Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej IX kadencji

EBI_01 10.05.2012

Zmiana składu Komitetu Audytu

EBI_01 30.06.2011

Przestrzeganie "Dobrych praktyk spółek giełdowych" w zakresie praktyk stosowanych przez akcjonariuszy - praktyka nr 4.6. i praktyka nr 4.9.

Oświadczenia dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego

KOGENERACJA S.A. jako Spółka notowana na GPW w Warszawie, działając na podstawie Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, publikuje oświadczenia dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego jako integralny element rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności.

 

pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2018 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej z dnia 12 marca 2019 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2017 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej z dnia 6 marca 2018 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2016 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z dnia 13 marca 2017 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2016 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z dnia 13 marca 2017 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2015 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z dnia 15 marca 2016 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2015 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z dnia 15 marca 2016 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2014 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z dnia 13 marca 2015 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2014 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z dnia 13 marca 2015 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2013 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z dnia 21 marca 2014 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2013 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z dnia 21 marca 2014 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2012 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z dnia 17 kwietnia 2013 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2012 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z dnia 17 kwietnia 2013 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2011 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z dnia 24 kwietnia 2012 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2011 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z dnia 24 kwietnia 2012 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2010 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z dnia 29 kwietnia 2011 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2010 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z dnia 29 kwietnia 2011 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2009 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z dnia 30 kwietnia 2010 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2009 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z dnia 30 kwietnia 2010 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2008 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki z dnia 30 kwietnia 2009 roku Pobierz
pdf Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2008 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z dnia 30 kwietnia 2009 roku Pobierz
zip Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego za rok 2007 - Raport Bieżący z dnia 19 maja 2008 roku Pobierz