<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1> Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Akcje i akcjonariat

Notowania

Aktualny kurs akcji KOGENERACJI S.A.:

Informacje giełdowe

Pełna nazwaZespół Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A.
Nazwa skróconaKOGENERACJA S.A.
Nazwa giełdowa / oznaczenieKOGENERA / KGN
ISIN PLKGNRC00015
Kapitał zakładowy74 500 000 zł
Liczba akcji w obrocie14 900 000 szt.
Wartość nominalna akcji5 zł
Debiut na GPW26 maja 2000 r.
Rynek / segmentPodstawowy / 250 plus
SektorEnergetyka
Przynależność do indeksówWIG, sWIG80, WIG-ENERG, RESPECT, WIG-Poland, InvestorMS

Struktura akcjonariatu

AkcjonariuszLiczba akcji
[szt.]
Udział w akcjach [%]Liczba głosów [szt.]Udział w głosach [%]
EDF Polska S.A.2 642 86917,74 2 642 86917,74
EDF International S.A.S.2 483 83016,672 483 83016,67
EDF Investment III B.V.2 323 30215,592 323 30215,59
Aviva OFE BZ WBK1 489 0009,991 489 0009,99
OFE PZU "Złota Jesień"1 160 000 7,791 160 000 7,79
Nationale-Nederlanden OFE 1 100 0007,381 100 0007,38
Pozostali3 700 99924,843 700 99924,84
Razem14 900 000100,0014 900 000100,00

Polityka dywidendowa

201620152014201320122011201020092008
Wynik netto (w tysiącach złotych)149 156141 735168 49072 86869 28498 31492 962103 46647 547
Dywidenda za rok (w zł/akcja)6,586,25---4,413,53,52,05
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)14 900 14 90014 90014 90014 90014 90014 90014 90014 900
Kwota zysku przeznaczona na dywidendę (w tysiącach złotych)98 04293 125---65 70952 15052 15030 545
Procent zysku przeznaczony na dywidendę (%)6666---67565064
201720162015201420132012201120102009
Dzień ustanowienia prawa do dywidendy20 lipca10 sierpnia ---14 sierpnia22 lipca22 września22 września
Dzień wypłaty dywidendy9 sierpnia30 sierpnia---28 sierpnia10 sieprnia13 października13 października
pdf Polityka Dywidendy z 2014 r. Pobierz
xlsx Dywidenda 2005-2016 Pobierz

Oferta publiczna

Grudzień 1990 roku – Zespół Elektrociepłowni Wrocław (ZEC Wrocław) z własnej inicjatywy złożył w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych wniosek o przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę prawa handlowego.

1 listopada 1991 roku – firma jako pierwsza w branży rozpoczęła formalnie działalność jako jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa pod nazwą Zespół Elektrociepłowni Wrocław S.A. (ZEC Wrocław S.A.).

Koniec 1991 roku – po przeprowadzonej analizie stanu organizacyjnego firmy Zarząd Spółki zadecydował o wyodrębnieniu nowych, samofinansujących się spółek, zajmujących się działalnością pomocniczą i pozaprodukcyjną.

Koniec 1992 roku – wypracowana została nowa strategia spółki do 2000 roku, określająca plan działań strategicznych, misję firmy oraz program inwestycyjno-modernizacyjny. Podpisano listy intencyjne pomiędzy ZEC Wrocław S.A. a francuską firmą Electricité de France (EDF) i belgijską spółką Tractebel. Efekt wspólnych prac, to opracowany program prywatyzacji spółki z udziałem strategicznych inwestorów zagranicznych.

Niestety, zmiana ustawy prywatyzacyjnej spowodowała wstrzymanie tego procesu. Nad prywatyzacją ciążyły ciągłe zmiany administracji państwowej.

Styczeń 1997 roku – w ramach reformy funkcję właścicielską wobec naszej firmy przejął Minister Skarbu Państwa.

Lipiec 1997 roku – wprowadzono w życie postanowienia nowego Kodeksu Pracy, a władze Spółki wystąpiły do Ministra Przemysłu i Handlu o wznowienie procedury prywatyzacyjnej.

Lipiec 1997 roku – wielka powódź, która trwała we Wrocławiu od 10 lipca do końca miesiąca, stanęła na dalszej drodze do sprywatyzowania Spółki. Woda przedostała się na teren zakładu. Po usunięciu szkód i wznowieniu produkcji kontynuowano prace nad prywatyzacją firmy, które stawały się coraz bardziej widoczne.

6 lipca 1999 roku – Minister Skarbu Państwa zaakceptował koncepcję prywatyzacji ZEC Wrocław S.A. poprzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

3 września 1999 roku – podpisano umowę z Domem Maklerskim Banku Zachodniego na prowadzenie emisji akcji ZEC Wrocław S.A.

26 września 1999 roku – firma przyjęła nową nazwę:

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA
oraz w wersjach skróconych:
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. lub KOGENERACJA S.A.

30 września 1999 roku – do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie złożony został wniosek o dopuszczenie do obrotu publicznego akcji Serii „A” KOGENERACJI S.A.

31 marca 2000 roku – KPWiG dopuściła akcje do obrotu.

26 maja 2000 roku – Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena pierwszego notowania wyniosła 52 zł za jedną akcję, natomiast cenę akcji przy zapisach ustalono na 49 zł.

28 czerwca 2000 roku – odbyło się pierwsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.

Sierpień 2000 roku – rozpoczęto podpisywanie umów o nieodpłatne zbycie akcji KOGENERACJI S.A. przez Skarb Państwa upoważnionym pracownikom firmy.

Listopad 2000 roku – wyemitowano akcje Serii „B”, w całości objęte przez inwestorów.

 

 

 

 

Prospekt emisyjny

pdf Wprowadzenie akcji Serii A Pobierz
pdf Wprowadzenie akcji Serii B Pobierz