<h1>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.</h1>

Akcje i akcjonariat

Notowania

Aktualny kurs akcji KOGENERACJI S.A.:

Informacje giełdowe

Pełna nazwaZespół Elektrociepłowni Wrocławskich
KOGENERACJA S.A.
Nazwa skróconaKOGENERACJA S.A.
Nazwa giełdowa / oznaczenieKOGENERA / KGN
ISIN PLKGNRC00015
Kapitał zakładowy74 500 000 zł
Liczba akcji w obrocie14 900 000 szt.
Wartość nominalna akcji5 zł
Debiut na GPW26 maja 2000 r.
Rynek / segmentPodstawowy / 250 plus
SektorEnergetyka
Przynależność do indeksówWIG, sWIG80, WIG-ENERG, RESPECT, WIG-Poland, InvestorMS

Struktura akcjonariatu

AkcjonariuszLiczba akcji
[szt.]
Udział w akcjach [%]Liczba głosów [szt.]Udział w głosach [%]
PGE Energia Ciepła S.A.2 642 86917,74 2 642 86917,74
EDF Investment III B.V.4 807 13232,264 807 13232,26
Aviva OFE BZ WBK1 489 0009,991 489 0009,99
OFE PZU "Złota Jesień"1 160 000 7,791 160 000 7,79
Nationale-Nederlanden OFE 1 100 0007,381 100 0007,38
Aegon OFE960 6906,45960 6906,45
Pozostali 2 740 309
18,39
2 740 309
18,39
Razem14 900 000100,0014 900 000100,00

 
W dniu 13 listopada 2017 r. Grupa PGE nabyła aktywa EDF w Polsce (Raport Bieżący 26/2017) i w związku z pośrednim nabyciem akcji KOGENERACJI S.A. jest właścicielem 50% plus 1 akcja oraz posiada 50% plus 1 głos na Walnym Zgromadzeniu.

Polityka dywidendowa

201620152014201320122011201020092008
Wynik netto (w tysiącach złotych)149 156141 735168 49072 86869 28498 31492 962103 46647 547
Dywidenda za rok (w zł/akcja)6,586,25---4,413,53,52,05
Liczba akcji (w tysiącach sztuk)14 900 14 90014 90014 90014 90014 90014 90014 90014 900
Kwota zysku przeznaczona na dywidendę (w tysiącach złotych)98 04293 125---65 70952 15052 15030 545
Procent zysku przeznaczony na dywidendę (%)6666---67565064
201720162015201420132012201120102009
Dzień ustanowienia prawa do dywidendy20 lipca10 sierpnia ---14 sierpnia22 lipca22 września22 września
Dzień wypłaty dywidendy9 sierpnia30 sierpnia---28 sierpnia10 sieprnia13 października13 października
pdf Polityka Dywidendy z 2014 r. Pobierz
xlsx Dywidenda 2005-2016 Pobierz

Oferta publiczna

Grudzień 1990 roku – Zespół Elektrociepłowni Wrocław (ZEC Wrocław) z własnej inicjatywy złożył w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych wniosek o przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę prawa handlowego.

1 listopada 1991 roku – firma jako pierwsza w branży rozpoczęła formalnie działalność jako jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa pod nazwą Zespół Elektrociepłowni Wrocław S.A. (ZEC Wrocław S.A.).

Koniec 1991 roku – po przeprowadzonej analizie stanu organizacyjnego firmy Zarząd Spółki zadecydował o wyodrębnieniu nowych, samofinansujących się spółek, zajmujących się działalnością pomocniczą i pozaprodukcyjną.

Koniec 1992 roku – wypracowana została nowa strategia spółki do 2000 roku, określająca plan działań strategicznych, misję firmy oraz program inwestycyjno-modernizacyjny. Podpisano listy intencyjne pomiędzy ZEC Wrocław S.A. a francuską firmą Electricité de France (EDF) i belgijską spółką Tractebel. Efekt wspólnych prac, to opracowany program prywatyzacji spółki z udziałem strategicznych inwestorów zagranicznych.

Niestety, zmiana ustawy prywatyzacyjnej spowodowała wstrzymanie tego procesu. Nad prywatyzacją ciążyły ciągłe zmiany administracji państwowej.

Styczeń 1997 roku – w ramach reformy funkcję właścicielską wobec naszej firmy przejął Minister Skarbu Państwa.

Lipiec 1997 roku – wprowadzono w życie postanowienia nowego Kodeksu Pracy, a władze Spółki wystąpiły do Ministra Przemysłu i Handlu o wznowienie procedury prywatyzacyjnej.

Lipiec 1997 roku – wielka powódź, która trwała we Wrocławiu od 10 lipca do końca miesiąca, stanęła na dalszej drodze do sprywatyzowania Spółki. Woda przedostała się na teren zakładu. Po usunięciu szkód i wznowieniu produkcji kontynuowano prace nad prywatyzacją firmy, które stawały się coraz bardziej widoczne.

6 lipca 1999 roku – Minister Skarbu Państwa zaakceptował koncepcję prywatyzacji ZEC Wrocław S.A. poprzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

3 września 1999 roku – podpisano umowę z Domem Maklerskim Banku Zachodniego na prowadzenie emisji akcji ZEC Wrocław S.A.

26 września 1999 roku – firma przyjęła nową nazwę:

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA
oraz w wersjach skróconych:
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. lub KOGENERACJA S.A.

30 września 1999 roku – do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie złożony został wniosek o dopuszczenie do obrotu publicznego akcji Serii „A” KOGENERACJI S.A.

31 marca 2000 roku – KPWiG dopuściła akcje do obrotu.

26 maja 2000 roku – Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena pierwszego notowania wyniosła 52 zł za jedną akcję, natomiast cenę akcji przy zapisach ustalono na 49 zł.

28 czerwca 2000 roku – odbyło się pierwsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.

Sierpień 2000 roku – rozpoczęto podpisywanie umów o nieodpłatne zbycie akcji KOGENERACJI S.A. przez Skarb Państwa upoważnionym pracownikom firmy.

Listopad 2000 roku – wyemitowano akcje Serii „B”, w całości objęte przez inwestorów.

 

 

 

 

Prospekt emisyjny

pdf Wprowadzenie akcji Serii A Pobierz
pdf Wprowadzenie akcji Serii B Pobierz